FELLES SATSINGSOMRÅDER FOR KOMMUNEN

Lese – og skriveopplæring:

Skolen følger kommunens «Program for systematisk lese- og skriveopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med veiledet lesing som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn som trenger ett ekstra tilbud for å bli bedre lesere. Elevene på Gaupen følger Plan for lese- og læringsstrategier.

Regneopplæring:

Skolen følger kommunens «Program for systematisk regneopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med den «Matematiske samtalen» som en viktig del av dette. Skoleåret 2016-2017 deltar matematikklærerne på 5.-7.trinn på kommunalt nettverk i regning.

Gaupen skole gjennomfører  «Ny start» for elever på 2.- 3.trinn som trenger et ekstra tilbud for forståelse av de grunnleggende ferdighetene i faget, samt kurs på mellomtrinnet. 

Psykologisk førstehjelp:

Skolene i kommunene deltar i et prosjekt som har fokus på forbyggende arbeid i forhold til elevenes psykiske helse. Dette har navnet «Psykologisk førstehjelp» og ble startet opp høsten 2016. Barna skal her lære å mestre egne følelser og tanker for å kunne se positive løsninger på utfordrende hverdagslige emner. Alle trinn på skolen deltar; men det er obligatorisk for 2.trinn og 5.trinn. Vi ønsker med dette å bidra til barns utvikling av kunnskap, ferdigheter og mestringsstrategier for å takle medgang og motgang. Å lære barn hvordan de kan påvirke eget liv ved å forholde seg aktivt til egne tanker, følelser og handlinger, antas å ha en forebyggende og helsefremmende effekt.

IKT:

Gaupen skole har  gode digitale verktøy og siste anskaffelse er nettbrett. Dette brukes i hovedsak i stasjonundervisning.  Ringsaker kommune har startet en stor satsing på nettbrett i skolen (ipad) og dette vil også Gaupen starte opp med.

Kultur for læring:

Gaupen skole deltar i kartleggingsprosjektet «Kultur for læring» i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Senter for praksisrettet utdanning (SePu) ved Høgskolen i Hedmark er veileder og tilrettelegger i prosjektet. Her kartlegges skolens læringsmiljø gjennom tre undersøkelser i 2016, 2018 og 2020. Skolens ledelse, lærere, elever og foresatte deltar i dette prosjektet.

 


 

KULTUR FOR LÆRING

Gjennom arbeidet i Kultur for læring prosjektet jobber Gaupen med:

LESING I ALLE FAG

Lesing som en grunnleggende ferdighet

Skolens pedagogiske personale gjør en pedagogisk analyse ut fra skolens data. Vi ser på de faktorene vi mener er viktigst å ta tak i, for så å iverksette tiltak.

Tiltak vi deretter iverksetter skal vise til forskning om hva som virker.

Plan for lese- og læringsstrategi

Læringspartner og vurdering for læring

Det er et kommunalt prinsipp at det i alle skole skal være læringspartneraktivitet.

Læringspartner og underveisvurdering er en brosjyre som forteller noe om hvordan vi jobber med Vurdering For Læring på Gaupen skole.(redigeres skoleåret 17-18)

Det lages et årshjul hvert år under tema: Vurdering for læring. Det bestemmes felles øvelsesområder og felles erfaringsdeling. Evaluering av årshjulet og innholdet skjer på våren.

Gaupen skole har jobbet spesielt med aktive elever i vurdering av eget arbeid. Vi har fra 2015 prøvd ut eget skjema i oppfølging til HALVÅRSVURDERINGEN.

 

 

 

 

PALS - Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling

PALS er en skoleomfattende  innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. PALS har hvert år sitt eget årshjul der det er synlig hva vi alle skal øve på i løpet av året. Det bestemmes felles øvelsesområder og felles erfaringsdeling. Evaluering av årshjulet og innholdet skjer på våren.

PALS-hefte

I skolens ordens- trivselsreglement blir skolens PALS regelmatriser presentert. Regelmatrisene henger opp i alle arealer på skolen.

Ordens- og trivselsreglement

PALS regelmatriser

 

 

 

 

DYSLEKSI, SPESIFIKKE SPRÅKVANSKER OG DYSKALKULI

SOL er et dynamisk kartleggingsverktøy i lesing,og et av mange gode hjelpemiddel i tilpasset opplæring.  SOL

Ny start gis i første rekke til elever på 2.trinn som ikke har fått godt nok utbytte av den ordinære lese- og skriveopplæringen. Elevene får undervisning flere ganger i uken i en periode. Elevene får tilbud om kurs og det er en gjensidig forpliktelse om oppfølging som ligger til grunn mellom hjem-skole.

Matematikk kurs tilbys elever som vi ser har vansker med grunnleggende matematisk forståelse. Kurstilbudene avhengig av det behov lærere melder inn etter at de har samlet nødvendig data om den enkelte elev.