Utviklingsområder

SKOLENES UTVIKLINGSOMRÅDER

Aktivitetsskolen 

Aktivitetsskolen skal være et skolefritidstilbud som gir ungene en opplevelse av en helhetlig dag med god sammenheng mellom skole og skolefritidsordning. Våre barneveiledere har masse kompetanse, og stor vilje til å lære mer.  

Ungene skal oppleve at tiden de bruker i Aktivitetsskolen er kreativ, utviklende, spennende og bygger opp under kompetansemålene i skolen. Moelv og Fossen skoler legger stor vekt på samarbeid mellom lærerne og barneveiledere.   

Kultur for læring 

De faglige resultatene i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidas samfunns- og arbeidsliv. Lærernes og skoleledernes kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap. Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre vår pedagogiske praksis. Det betyr at analyseområdene og arbeidet med KFL må knyttes opp mot faktorer som bidrar til økt læringsutbytte i basisfagene engelsk, norsk og matematikk. 

Vurdering for læring og IKT 

Digitale tavler benyttes aktivt til læringsformål. Fronter skal benyttes som læringsplattform. Alle lærerne skal bruke verktøyet i kommunikasjonen med kolleger, elever og til å utveksle undervisningsopplegg og informasjon. På alle trinn skal fronter være et aktivt verktøy. Individuelle utviklingsplaner benyttes som en naturlig del av underveisvurderingen. Her skal IKT som grunnleggende ferdighet synliggjøres.  

Målet er å etablere og utvikle en vurderingspraksis som fremmer læring. Det skal legges vekt på egen- og hverandre- vurdering. Læringspartner benyttes som metode på alle trinn. Office-365 skal benyttes som verktøy for alle ansatte og i tillegg elever på mellomtrinnet.  

Vi skal sørge for å kvalitetssikre foreldreinvolveringen, og styrke den elevrettede bruken av verktøyet. IKT skal benyttes som verktøy for læring i alle fag, og digitale ferdigheter skal være synlige på skolens årsplaner og ukeplaner. Kompetanseheving skjer i lærernes samarbeidstid, gjennom deling av kunnskap, og ved å følge opp Ringsaker kommune sin IKT- plan. Ringsaker kommune har bevilget ekstra midler til IKT. 

Fagkompetanse 

Kunnskapsløftet har fokus på grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktiv del i kunnskapssamfunnet. Lærerne gis muligheter for kompetanseheving.  

Moelv og Fossen skoler skal ha spesielt fokus på kartlegging i basisfagene, og aktivt benytte vurderingsmetoder for å dokumentere elevenes læring og raskt kunne sette inn tiltak. Alle elever skal systematisk følges opp i leseprosessen gjennom SOL. Vi skal fortsette samarbeidet med Folkebiblioteket, og utvikler skolebiblioteket og deltar i nettverk. Lærerne skal ha fagmøter i lesing/ skriving, engelsk og matematikk for å styrke undervisningen i disse fagene. Vi er med i den nasjonale lærerspesialistordningen i lesing/ skriving. 

NAFO- skole 

Moelv/ Fossen er «NAFO-skole». Vi skal samarbeide med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring for å øke kompetansen og sikre at elevene med flerkulturell bakgrunn får tilfredsstillende opplæring

Tilpasset undervisning - spesialundervisning

Oppfølging §9A

I Ringsaker kommune er det overordnede mål at alle aktører i skolesamfunnet skal sørge for at det gjennomføres et aktivt forebyggende arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø.


• Skoleledelsen skal sørge for at de ansatte på en tilfredsstillende måte håndterer krenkende atferd som de får kunnskap eller mistanke om.

• Skoleeier og skoleledere skal sørge for at elever, foreldre, råd og utvalg blir involvert og engasjert i skolemiljøet.

• Det er viktig for oss at vi ved Kilde og Fossen sørger for at lover og forskrifter blir ivaretatt, og enheten har satt Opplæringslovens § 9A på dagsorden. Dette gjennomgås blant annet på skolens planleggingsdager, og drøftes i skolens rådsorganer og i samhandling med elevene. I tillegg har skolen planer som vi mener både forebygger, oppdager og håndterer krenkende atferd når det oppstår.

Skolen skal arbeide for et godt læringsmiljø, i samarbeid med foreldrene og elevene. De mest sentrale faktorer for et godt læringsmiljø er:

• God ledelse, organisasjon og kultur for læring i skolen.

• Lærerens og barneveilederens evne til å lede klasser og undervisningsforløp.

• Positive relasjoner mellom elev og lærer/ barneveileder.

• Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.

• Godt samarbeid mellom skole og hjem.

Verdt å vite

Ulykkes- og ansvarsforsikring
 Elevene er forsikret både på skoleveien, på skolen, og for øvrig på turer og ekskursjoner som er i skolens regi. Alle skader eller uhell må meldes til skolens administrasjon, slik at skriftlig melding blir gitt videre til NAV og Gjensidige. Alle elever fra 1.-7. trinn er dekket gjennom folketrygden og Gjensidige. Det er beregnet en egenandel på skader som skal dekkes gjennom Gjensidige. Foreldre som deltar på turer m.m. er medforsikret.

Skolens informasjonsplikt
 Foreldre som er/har vært gift, har foreldreansvaret sammen, hvis annet ikke er avtalt. Hvis foreldre ikke er gift, har mor normalt foreldreansvaret alene (Barneloven § 35). Når barnet bor hos den ene part, men begge har foreldreansvar, har både mor og far rett til å få opplysninger fra skolen. Unntak kan være dersom opplysningene kan være til skade for barnet. Samboere er ikke nevnt i Barneloven. De kan ikke regnes å ha rettigheter, så sant de ikke har adoptert barnet. Dersom samboer skal være med på konferansetimer, må det gis fullmakt til dette på eget skjema.

Sykefravær
 Foresatte må gi skriftlig beskjed i når elev har fravær. Vennligst gi beskjed (melding pr. telefon eller ring til skolen), dersom eleven blir borte fra skolen på grunn av sykdom.

Permisjon fra pliktig undervisning
 Dersom eleven søkes fri fra undervisningen, er det hjemmet som er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet. De foresatte må ta kontakt med skolen for i samråd med lærer å utarbeide arbeidsprogram for tiden eleven har fri. Skolen kan maksimalt innvilge inntil 10 dagers permisjon fra den pliktige undervisning dersom det er forsvarlig jamfør §2-11 i Opplæringsloven

Bibliotek

Både ved Moelv og Fossen er det velholdte og spennende bibliotek. Det er lagt ned betydelige beløp de siste årene for å oppgradere bibliotekene på skolene våre, og det er nå mange spennende bøker som elevene våre kan låne.

 

Skolene bruker bibliofil som utlånsplattform, og det er mulig å logge seg inn i fronter for å se hva slags bøker du kan låne. Bøkene er også sortert ut i fra vanskelighetsgrad. Biblioteket er åpent for 1.-4. trinn to dager i uka i matfri, mens det er åpent for mellomtrinnet tre dager i matfri per uke. I tillegg har bibliotekar eget tidspunkt for mellomtrinnet en gang per uke. På småskoletrinnet har kontaktlærer ansvaret for bibliotektida.