«Og hopp og sprett og tjo og hei»

Barn i bevegelse!  Alf Prøysen
Vi vil fordype oss i temaet «barn i bevegelse». Dette temaet finner vi i rammeplanens fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse.»
Vi ønsker å bruke områdene rundt barnehagen til turer og aktiviteter der vi stimulerer til allsidig bevegelse. Barn skal gjennom lek få motoriske utfordringer som er tilpasset alder, behov og forutsetninger. Gjennom dette vil de oppleve mestringsfølelse, få bedre kroppsbeherskelse og i tillegg få positive opplevelser i naturen
Gjennom å være et aktivt, lekent og engasjert personale som er glad i å være ute i naturen, ønsker vi å inspirere og motivere barna til lek og allsidig aktivitet
Alf Prøysen er temaet i årets «Karusellkor». Vi vil bruke hans sanger og tekster gjennom hele året.

Leken

Vi i Brøttum barnehage har stort fokus på lek og mener vår viktigste oppgave er å legge til rette for og utvikle barnas lek.
Leken er barnas dominerende virksomhet, og den er barnas viktigste læringsarena.
I leken lærer barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre, de lærer å forholde seg til hverandre og hvilke regler som gjelder i et sosialt fellesskap.
Leken er kreativ og fantasifull og har mange uttrykksformer.
 
Leken utfordrer fysiske ferdigheter og den utvikler barnas språk og kommunikasjonsevne.
I leken opplever barna stor grad av mestringsglede.
Leken gir barna ferdigheter knyttet til sosial samhandling med andre mennesker. Barna lærer seg å ta hensyn, se andres perspektiv, tanker og følelser
Leken er først og fremst barnas arena, og det er barna som skal bestemme utviklings-forløpet i leken. 
Vi voksne kan påvirke leken i positiv retning, gi muligheter til utfoldelse og legge forholdene til rette for gode lekemuligheter.
Vi kan, i de tilfeller hvor det trengs, hjelpe barna med å videreutvikle leken ved å gi dem nye impulser og ideer

Grønne tanker glade barn

Psykologisk førstehjelp for barn, har som hensikt å stimulere barns tanke og følelsesbevissthet. . Materialet skal brukes som metode for å hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Psykologisk førstehjelp skal bli en del av hverdagen i barnehager og skoler i Ringsaker.  
«Å lære barn god egenomsorg og omsorg for andre er en basis for utvikling av god selvfølelse og god evne til sosialt samspill» (Solfrid Raknes)
www.salaby.no

Kultur for læring


«Målet med prosjektet er forbedringsarbeid, og videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna for realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring»
Alle barnehagene og skolene i Ringsaker er med i prosjektet og det vil gå over 4 år. Oppstarten var høsten 2017 med spørreundersøkelse i barnehagen, både med barna, foreldre og ansatte. Med utgangspunkt i resultatene vil det videre arbeidet foregå i den enkelte barnehage. Prosjektet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i innlandet.