Lek

Vi i barnehagen har stort fokus på lek og mener vår viktigste oppgave er å legge til rette for og utvikle barnas lek.
Leken er barnas dominerende virksomhet, og den er barnas viktigste læringsarena.
I leken lærer barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre, de lærer å forholde seg til hverandre og hvilke regler som gjelder i et sosialt fellesskap.
Leken er kreativ og fantasifull og har mange uttrykksformer.
 
Leken utfordrer fysiske ferdigheter og den utvikler barnas språk og kommunikasjonsevne.
I leken opplever barna stor grad av mestringsglede.
Leken gir barna ferdigheter knyttet til sosial samhandling med andre mennesker. Barna lærer seg å ta hensyn, se andres perspektiv, tanker og følelser
Leken er først og fremst barnas arena, og det er barna som skal bestemme utviklings-forløpet i leken. 
Vi voksne kan påvirke leken i positiv retning, gi muligheter til utfoldelse og legge forholdene til rette for gode lekemuligheter.
Vi kan, i de tilfeller hvor det trengs, hjelpe barna med å videreutvikle leken ved å gi dem nye impulser og ideer.

Eventyr

Barnehagen vil fordype seg i noen eventyr i løpet av året. Det vil bli formidling via eventyrlesing, dramatisering, formingsaktviteter - gjerne med rekvisitta fra naturen, maling, lese bøker og finne figurer, filmsnutter og sanger m.m. på Ipad eller PC.
Barna får bruker språket, utvikle begrepsforståelse, leke, improviserer, oppleve spenning og fantasi, får kjennskap til tall, fortellinger, sagn og uttrykksformer. Eventyr er en del av den norske kulturarven, og det er en lang tradisjon for muntlig formindlinng i landet vårt. Når vi fordyper oss i eventyr arbeider vi med alle fagområdene i rammeplanen (2017). 

Grønne tanker - glade barn

Psykologisk førstehjelp for barn, har som hensikt å stimulere barns tanke og følelsesbevissthet. . Materialet skal brukes som metode for å hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Vi har startet arbeidet med samlinger med de eldste barna   og det videreføres dette barnehageåret. Psykologisk førstehjelp skal bli en del av hverdagen i barnehager og skoler i Ringsaker.  
«Å lære barn god egenomsorg og omsorg for andre er en basis for utvikling av god selvfølelse og god evne til sosialt samspill» (Solfrid Raknes)
www.salaby.no 

Kultur for læring

Målet med prosjektet er forbedringsarbeid, og videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at barna for realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring.
Alle barnehagene og skolene i Ringsaker er med i prosjektet og det vil gå over 4 år. Oppstarten er høsten 2017 med spørreundersøkelse i barnehagen, både med barna, forelder og ansatte. Prosjektet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i innlandet. 

Barnehageprosjektet 2018

Det er tredje gangen det arrangeres barnehageprosjekt i Ringsaker kommune. Målet med prosjektet er å gi 5 åringene i barnehagene gode musikk og litteratur opplevelser. Tidligere har det vært Pippi og Prøysen som har vært tema. I år er det Geir Lystrup\s sanger og litteratur som barna skal bli kjent med.
Oppstarten er i januar, og det blir både besøk av profesjonelle sangere og besøk på biblioteket med høytlesing.
Prosjektet avsluttes med felles konsert i Prøysenhuset en gang i mai.