Søke plass på SFO

Søknadsportalen for SFO

Gå til søknadsportalen for SFO- og barnehageplasser for å søke eller endre plass.

Når du har søkt
Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Endre SFO-plass

Dersom du ønker å endre SFO-plassen, gjør du det ved å logge inn i søknadsportalen for SFO- og barnehageplasser.

Priser

 

Hel plass: kr 2 415
Delt plass, 10 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 370
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 990

Korttidsplasser
Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 110
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 085

Enkeltsalg opphold
Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 345
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 80

Søskenmoderasjon:
Det gis ingen søskenmoderasjon for barn nr 2 og følgende.

Matpenger:
Pris pr dag når det er slik servering: kr 17

Vedtekt for skolefritidsordningen (SFO)