Planen legger til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse. Det er angitt en nedre grense for % BYA = 25 % og øvre grense % BYA = 45 %. Bebyggelsen kan oppføres i to etasjer og skal ha flate tak av hensyn til sikt fra kollen og omkringliggende bebyggelse. Under gitte vilkår kan det tillates bebyggelse i 3. etasjer på det ene delområde. Eksisterende kolle med skog reguleres til friområde, og det er regulert balløkke på nordsiden.

Det er stilt rekkefølgekrav om breddeutvidelse av Skarpsnovegen fra fylkesvegen til krysset Skarpsnovegen- Klokkervegen, og utbedring av nevnte kryss før nye boenheter tillates tatt i bruk innen området. Adkomsten til det nye boligområdet er planlagt via Klokkervegen, som er dagens hovedatkomst til det tidligere skoleområdet. Dette gir mest mulig direkte adkomst til de nye boligene og gir minst ulemper for eksisterende felt. 

Plandokumentene kan ses på kommunens nettsider i Plandialog. Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen «Gi tilbakemelding» eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, planseksjonen, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 22. desember 2018, med henvisning til arkivsak 18/1002.

Dersom det er spørsmål til reguleringsarbeidet kontakt saksbehandler, epost tmo@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 51 54.