1
160919- Søknadsskjema Norskopplæring[1].pdf
180101-Søknadsskjema grunnskoleopplæring.pdf
180628- Søknadsskjema Norskopplæring.pdf
180910 Henvisning til logoped.pdf
190819 -Søknadsskjema grunnskoleopplæring.pdf
190819- Søknadsskjema norskopplæring[1].pdf

A
AO-tjenesten søknadsskjema
AO-tjenesten søknadsskjema.pdf
Avstandserklaring.pdf
Avstandserklæring
Avtale om leie av jord
Avtale om leie av jord.pdf

B
Barnehage – søknad om reduksjon og fritak for foreldrebetaling. 
Barnehageplass - klage ved avslag
Barnehageportalen - søk plass
Bostøtte
Bredbånd - søke om tilskudd
Bruk av motorisert kjøretøy i utmark og vassdrag
Bruk av motorisert kjøretøy i utmark og vassdrag.pdf
Byggesak
Bygging av landbruksveg
Bygging av landbruksveg.pdf

D
Dagtilbud ved AO-tjenesten 2018-2019.pdf
Deling eller justering av grunneiendom
Deling eller justering av grunneiendom.pdf
Dispensasjon - sjekkliste med hensyn til kommuneplanen
Dispensasjon - sjekkliste mht. kommuneplanen.pdf
Dispensasjon fra kravet om avstand til jernbane.pdf
Dispensasjon fra plan og bygningsloven
Dispensasjon fra plan og bygningsloven.pdf

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Egenmelding til særskilte brannobjekt
Egenmelding til særskilte brannobjekt.pdf
Eiendomsskatt - ettergivelse/nedsettelse
Eiendomsskatt - ettergivelse/nedsettelse.pdf
Erklæring om vegrett
Erklæring om vegrett.pdf
Erverv av fast eiendom
Etablererprøven - påmelding.pdf

F
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Fritak for eiendomsavgifter
Fritak for eiendomsavgifter.pdf
Fritidsgrupper for ungdom.pdf
Fyrverkeri - avfyring utenom nyttårsaften
Fyrverkeri - avfyring utenom nyttårsaften.pdf
Fyrverkeri - handel med pyroteknisk vare
Fyrverkeri - handel med pyroteknisk vare.pdf
Fyrverkeri - oppbevaring og handel
Fyrverkeri - oppbevaring og handel.pdf

G
Gravemelding
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helse- og omsorgstjenester
Helse- og omsorgstjenester - samtykkeskjema
Henvisning til logoped_barn.pdf
Henvisning til logoped.pdf
Hjemmekompostering.pdf

I
Idrettsmidler
Individuell opplæring - barnehage
Individuell opplæring - skole
Individuell plan
Individuell plan - henvendelsesskjema.docx.dotx.xlsx

K
Klage ved avslag på barnehageplass.pdf
Konsesjon på erverv av fast eiendom
Konsesjon på erverv av fast eiendom.pdf
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring.pdf
Kontantstotte.pdf
Kontantstøtte
Kulturmidler
Kunnskapsprøve i alkoholloven - påmelding.pdf

L
Ledsagerbevis - elektronisk skjema
Ledsagerbevis - pdf
Ledsagerbevis - søknadsskjema.pdf
Ledsagerskjema 2019i.pdf
Leie av idrettshaller og kulturhus
Leie av kommunal bolig/omsorgsbolig - elektronisk skjema
Leie av kommunal bolig/omsorgsbolig - pdf
Leie av kommunal bolig/omsorgsbolig.pdf
Leietid i idrettshaller
Leietid i idrettshaller.pdf
Logopedi - henvisningsskjema for barn

M
Melding om midlertidig overnatting
Melding om midlertidig overnatting.pdf
Melding til barneverntjenesten
Melding til barneverntjenesten.pdf
Månedlig faktura

N
Nabovarsel
Nedgravde oljetanker 3200 liter eller mindre
Nedgravde oljetanker 3200 liter eller mindre i Ringsaker kommune.pdf
Nedgravde oljetanker over 3200 liter
Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk.pdf
Norskopplæring
Ny mal for pedagogisk rapport 2016[1].docx PDF document ODT document
Nydyrking - søknad om godkjenning av plan
Nydyrking - søknad om godkjenning av plan.pdf

O
Oppmelding etablererproeven.pdf
Oppmelding til etablererprøve/kunnskapsprøve - elektronisk skjema
Oppmeldingsskjema kunnskapsproeve alkoholloven.pdf
Oppmeldingsskjema kunnskapsproeve for kontrolloerer.pdf
Oppmålingsforretning
Oppmålingsforretning.pdf

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - elektronisk skjema
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring - PDF
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknadssjema - PDF
Pedagogisk rapport - barnehage
Pedagogisk rapport - skole
Pedagogisk rapport barnehage.docx PDF document ODT document
Piper og ildsteder - melde og søknad.pdf
PPT - henvisningsskjema individsak
PPT - henvisningsskjema systemsak
PPT - meldeskjema individsak.dot
PPT - meldeskjema systemsak.dot

R
Redusert foreldrebetaling 2018.pdf
Refusjon fra skogfond for egeninnsats
Refusjon fra skogfond for egeninnsats.pdf
Renovasjonsgebyr - søknad om fritak
Reseksjonering PDF document ODT document

S
Salgsbevilling
Salgsbevilling.pdf
Sammenkomst med dans i forsamlingshus og andre lokaler
Sammenkomst med dans i forsamlingshus og andre lokaler.pdf