Helse- og omsorgstjenestene i Ringsaker er organisatorisk bygget opp slik:

  • Geografisk inndelte omsorgsdistrikt i Brumunddal, Nes og Moelv yter hjemmetjenester, dagtilbud og sykehjemstilbud til brukere i det enkelte distrikt. 

Enheter som yter tjenester til brukere fra hele kommunen:

  • Psykisk helse og rustjenester.
  • Demensenheten.
  • Arbeid- og opplæring (AO-tjenesten).
  • Ringsaker Avlastningssenter (avlastning for barn og unge).
  • Avdeling bofellesskap (bofellesskap for utviklingshemmede, tjenesten er organisatorisk plassert i omsorgsdistrikt Nes).
  • Kommunalmedisinsk senter - tjenester innen fysio- og ergoterapi, øyeblikkelig hjelp døgntilbud og rehabilitering.
  • Matproduksjon lager og bringer ut mat til hjemmeboende og institusjoner.