Hvordan søker jeg barnehageplass?

Barnehagesøknaden skal leveres elektronisk. Du kan søke om barnehageplass i barnehageportalen.

Alle som ikke har barnehageplass i dag, må søke for neste barnehageår (plass fra 1.8.2019) innen fristen 1. mars, hvis det ikke allerede er lagt inn søknad om plass i 2019. Det gjelder også de som leverte søknad i 2018, med ønsket oppstart i løpet av 2018 og som ikke har fått tilbud.

Fødselsnummer (11 siffer) til foreldre/foresatte og barnet som det søkes om barnehageplass til må brukes. 

Du skal ikke logge inn i barnehageportalen for å søke plass. 

Søk plass i flere barnehager

Det anbefales at du søker plass i inntil fem barnehager i prioritert rekkefølge der alternativ 1 tilsvarer den barnehagen du helst vil ha plass i og alternativ 5 tilsvarer den barnehagen du minst ønsker plass i.

Jeg har allerede registrert en søknad, men vil gjøre endringer på den. Hva gjør jeg?

Dersom du ønsker å gjøre endringer i en søknad som allerede er registrert, må du logge inn på søknaden ved bruk av ID-porten for å registrere endringer i barnehagesøknaden. 

Hva skal jeg gjøre dersom jeg har barnehageplass i dag, men ønsker plass i en ny barnehage?

Søkere som har plass, men som ønsker plass i annen barnehage, må legge inn ny søknad.

Søkere som ønsker endring av plass i samme barnehage, gjør dette i Barnehageportalen ved bruk av ID-porten.

Når får jeg svar på søknaden?

Du vil få svar på søknaden om barnehageplass i midten av mars. Du må logge inn i barnehageportalen for å takke ja til plassen innen svarfristen. 

Dersom du takker ja til barnehageplass i en annen barnehage enn barnet ditt går i nå, må du huske å logge inn i barnehageportalen og si opp den plassen du allerede har.  

Hvis det ikke er mulig å gi tilbud om barnehageplass i de barnehagene du har søkt, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage uten ytterligere varsel på forhånd. 

Søke barnehageplass i Ringsaker når jeg bor i annen kommune

Hvis du planlegger å flytte til Ringsaker, kan du søke barnehageplass før du flytter, selv om du bor i en annen kommune.

Skriv ønsket oppstartsdato i søknaden. Dersom du har ny adresse i Ringsaker, kan du skrive den under punktet «merknad».

Hvis du ikke vet adressa enda, kan du skrive tidspunkt for flytting til Ringsaker.
 
For å få plass i kommunal barnehage, må du være bosatt i Ringsaker ved oppstart i barnehagen.

Lovfestet rett til barnehageplass

Lovfestet rett til barnehageplass står beskrevet i § 12 a i lov om barnehager:

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptak fastsettes av kommunen». 

Dette innebærer at barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august, dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass henholdsvis fra september, oktober eller november dersom det søkes innen fristen for hovedopptaket, 1. mars.

Det kan velges inntil fem barnehager. Det er et mål å få oppfylt så høyt ønske som mulig.

Hvis det ikke er mulig å gi tilbud i de barnehagene dere har søkt, kan det gis tilbud om plass i en annen barnehage uten ytterligere varsel på forhånd.

Kommunen oppfyller ovennevnte barnehagerett på tre måter:

1. Barnet får sitt første ønske oppfylt

2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt

3. Barnet får tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a.

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.

Det gjøres oppmerksom på at når du har fått tilbud om plass i barnehage, har kommunen oppfylt sin plikt iht. lovfestet rett til barnehageplass. Dersom du/dere takker nei til dette tilbudet, vil ikke kommunen ha en plikt til å gi nytt tilbud ved dette opptaket.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen. Søknaden vil bli vurdert ved eventuell ledig kapasitet.