Planarbeidet startet som et privat forslag om reguleringsendring  av forretningsformålet  i Kårtorpvegen 18; for å tilrettelegge for boligblokk i 3 etasjer pluss toppetasje og parkeringskjeller. Eksisterende møbelutsalg for Pegus  ønskes revet. Kommunen mener  at kvartalets nærhet til friluftsområder, friområder, barnehage og barneskole med store utelekearealer; gir et potensiale for bolig- og områdeutvikling. Beliggenhet i Hamar tettsted og ved bybusstrasè tilsier høy arealutnyttelse. Med dette utgangspunktet har kommunen, som planmyndighet, og i samarbeid med privat forslagsstiller, utarbeidet et endringsforslag for hele «kvartalet».
 
Utover forslag til boligblokker, foreslås endringer i anlegg for myke trafikanter, oppgradering av lekeplasser og rekkefølgebestemmelser som sikrer standardheving/områdeutvikling. Regulering til arealer for boligblokker medfører at naturparken rundt den fredete gravhaugen reduseres. Anledningen benyttes også til å gjøre endringer som følge av godkjente dispensasjoner samt å oppdatere hele planområdet fra 2009 til gjeldende plan- og bygningslov. Sistnevnte oppdatering endrer ikke innholdet i planen, det er derfor ikke varslet oppstart for den delen av planområdet som bare oppdateres.  Se plandokumentene for nærmere informasjon.

Plandokumentene kan leses i planinnsyn. Kommunens servicesenter i Brumunddal, biblioteket i Brumunddal  og saksbehandler på telefon 62 33 54 53, kan være behjelpelig med å finne/skaffe dokumenter. Plandokumenter er oversiktskart, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse,  støyvurdering og samfunnssikkerhets-, risiko- og sårbarhetsanalyse samt komplette innspill etter varsel om oppstart.

Uttalelser til planforslaget sendes via planinnsyn, på e-post eller som brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, innen 24.august 2019.