Hvem har stemmerett?

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett jf. valgloven § 2-1:

Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv
  • om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Mantall

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg. Manntallet er offentlig, og er lagt ut til offentlig gjennomsyn i periodene før valg både til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret.

Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.

Ansvar for å opprette og oppdatere manntall ved Stortingsvalget

Aommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på grunnlag av opplysninger fra folkeregistermyndigheten. Departementet sørger for at alle kommuner får et manntall over personer med stemmerett i kommunen.

Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Siste oppdatering av manntallet på grunnlag av opplysninger fra folkeregister-myndigheten skjer lørdag før valgdagen.

Hvem som kvalifiserer for stemmerett ved Stortingsvalg, går frem av valglovens kapittel 2. Bestemmelsen lister opp stemmerettskriteriene. Kriteriene er konkrete, og de gir selvsagt ikke rom for utøving av skjønn. Departementet skal sørge for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen.

Kommunens oppgaver

Når førstegangsmanntallet foreligger, noen dager etter skjæringsdatoen den 30.juni, plikter kommunen å legge papirversjonen av manntallet ut til offentlig ettersyn. Jf valglovens § 2-6 hører dette inn under valgstyrets myndighet. Valgstyret skal også bestemme tid og sted for utleggingen samt opplyse om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet. Utleggingen av manntallet vil bli kunngjort.

Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall skal føres kommunevis. Til grunn legges folkeregisteret, valgmanntallet ved siste valg og de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30.juni. Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av valgmanntallet.

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten
a)   har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
b)   er barn av person som står eller har stått i Sametinges valgmanntall, kan jf Sameloven § 2-6, kreve seg innført i Sametinges valgmanntall. Begjæring om innføring i Sametingets valgmanntall rettes til Sametinget.