Nåværende Spar-butikk i Storgata 127 i Moelv blir avviklet i november 2019 og erstattet av en ny butikk lengre sør i Storgata. Gaus AS ønsker å etablere et byggevareutsalg på den aktuelle tomta, Storgata 127, gnr/bnr 378/23. For å oppnå effektiv arealbruk og gode trafikkløsninger, er det ønskelig å inkludere nabotomta, gnr/bnr 378/165, Ekredalsvegen 1B, i tiltaket. Her står det i dag et boligbygg. Gaus AS har en opsjonsavtale på begge disse eiendommene. Det kan også være aktuelt med en mindre justering av eiendomsgrense mot gnr/bnr 378/507, øst for Ekredalsvegen 1. Formålet med ny reguleringsplan er å legge til rette for etablering av byggevareutsalg på den sammenslåtte eiendommen.
Nærmere opplysninger med kart for varslingsområdet og bakgrunn for planarbeidet kan leses i planinnsyn
 
Spørsmål eller innspill kan rettes til; Structor ved Harald Snippen på telefon 932 43 076 eller til Ringsaker kommunes saksbehandler Kjersti Sollerud Meland på telefon 940 10 526

Innspill til oppstartsvarseld sendes innen 29. november 2019 til:
Harald Snippen, Structor Lillehammer AS Fåberggata 116, 2615 Lillehammer Epost:  harald.snippen@structor.no