Planområdet ligger i Moelv, nord for sentrum. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for eiendommen Storgata 78 (tidligere Ringsakerhus) og eiendommene som ligger videre nordover til og med Boligvegen, for å legge grunnlag for en fortetting og utvikling av bybebyggelse i tråd med kommuneplanens føringer.

Det er valgt plantypen områdeplan, da en her ønsker å avklare mer grunnleggende prinsipper for en helhetlig utvikling av et område hvor det over lang tid er oppstått et så stort mangfold av funksjoner, bebyggelse, eiendomsgrenser osv. at situasjonen er blitt uoversiktlig. Videre utvikling av arealene kan da bli krevende. Mens detaljerte planer som regel utarbeides av private og har konkrete utbyggingsønsker som bakgrunn, har kommunen hele ansvaret for de mer generelle områdeplanene. 

I et eget notat PDF document ODT document gjøres det nærmere rede for bakgrunnen, formålet med planen, valgt planområde, formelt grunnlag for planen og diverse føringer for innholdet samt for planprosessen og medvirkning. Det blir sendt  brev med varsel om oppstart PDF document ODT document til alle berørte parter. 

Plandokumentene og kart over området kan sees i Plandialog. Det oppfordres til å gi uttalelse via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog.   Uttalelser kan også sendes skriftlig til Ringsaker kommune i e-post eller brev. Siste frist for uttalelse er 24. mars 2019. 

Åpent kontor blir i Moelv bibliotek tirsdag 5. mars kl 14-17.