Bakgrunnen for utvidelsen er at Fylkesmannen i Innlandet har innsigelse til foreslått utvidelse av tomt for Ringsaker industriservice og tilsvarende reduksjon av regulert friområde. 

Forslaget om utvidelse fremmes av Ringsaker industriservice AS. Om hele eller deler av arealet kan tas i bruk som lekplass/friluftsområde  skal avklares gjennom reguleringsplanprosess. 

Samtidig orienteres det om at kommunen tar sikte på å slå sammen de to planområdene "Storgata nord" og "Storgata 78-46" med sikte på én felles områdereguleringsplan. Et samlet område vil omfatte all bebyggelse fmellom Dovrebanen og fv. 213 Storgata fra og med Storgata 78 og nordover til landbruksområdene utenfor tettbebyggelsen. 

Innsyn i arkivsaken for "Storgata nord".
Se "Storgata nord" i ​Plandialog/Planinnsyn.

Uttalelser til utvidelse av planområdet kan sendes skriftlig til Ringsaker kommune innen 6. juli 2019.
Gi gjerne innspill via funksjonen "Gi tilbakemelding" i  Plandialog/Planinnsyn

 

Hvis du også vil se på dokumentene og/eller planområde for plansaken for Storgata 78-46 er det lenker til innsyn her:  
Innsyn i arkivsaken for "Områdereguleringsplan for Storgata 78-46"
Se planområde for "Storgata 78-46" i Plandialog/Planinnsyn