Det er to forslag til endring og utfylling og delvis overlapper hverandre og derfor fremmes sammen.

Plandokumentene består av: 

Viktigste konsekvenser av endringsforslaget er avklaring for oppføring av kontorbygg innenfor båndlagt sone i kommunedelplan for  IC-Dovrebanen og sikring av areal for framtidig sykkelveg med fortau langs fv89 Strandvegen med arealutvidelse og byggegrenser. 

Lenke til planinnsyn 

Lenke til innsyn i arkivsak 18/369  

Frist for uttalelse til endringsforslaget er 17. desember 2018.

Uttalelser sendes skriftlig til Ringsaker kommune. Det oppfordres til å gi tilbakemelding via PlanDialog/PlanInnsyn. Uttalelse kan også sendes i brev eller e-post.