Planområdet og dokumentene i saken kan sees i Plandialog/planinnsyn eller  ved ved  innsyn i arkivsaken .  Endringen er innenfor rammer og intensjoner for gjeldende områdereguleringsplan og er behandlet etter forenklet planprosess. Berørte grunneiere og myndigheter får underretning om vedtaket i eget brev.

Ved eventuell klage oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding"  i Plandialog. Klagen kan også sendes til kommunen i e-post eller brev. Siste frist for klage er 1. mars 2019.

Eventuelle krav om innløsning  etter PBL §15-2 eller krqav om erstatning etter §15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.