Prioritet ved opptak til barnehageplass

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter barnehagelovens § 13. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunktet funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. 

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, har også rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Det er kommunen som har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager, § 19 a

Noen barn har større behov for hjelp og oppfølging enn det som er mulig innen barnehagens ordinære opplegg og ressurser. Etter barnehagelovens § 19 a har barn under opplæringspliktig alder rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning. Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

Etter barnehagelovens § 19 c er PP-tjenesten sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. 

Det er du som forelder/foresatt som søker om spesialpedagogisk hjelp. Søknaden er samtidig et samtykke til at det utarbeides sakkyndig vurdering, fordi slik vurdering skal foreligge før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehagelovens § 19 d.

Saksbehandling av søknaden foregår i nært samarbeid med barnehageleder i barnehagen der barnet ditt går og PP-tjenesten. Vedtaket skal bygge på tilrådingen i sakkyndig vurdering, og målet er at barnet ditt får et helhetlig godt tilbud med særskilte tiltak tilrådd av PP-tjenesten.


Her finner du mer informasjon om PP-tjenesten.

Tilrettelegging i barnehagen

Alle barn har rett til et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Noen barn har større behov for hjelp og oppfølging enn det som er mulig innen barnehagens ordinære opplegg og ressurser. 

Barnehageleder gjør en vurdering av om barnehagen har behov for ekstra ressurser for å ivareta et godt barnehagetilbud for alle barn. Dersom det er barn som trenger særskilt tilrettelegging, kan det være behov for å styrke barnehagens bemanning.  PP-tjenesten er en viktig samarbeidspart for barnehagen i arbeidet med tilrettelegging. De bidrar med kompetanseutvikling og veiledning.

Kommunen har en ordning der barnehageleder kan søke om ekstra ressurser til å styrke bemanningen. Dette er tiltak for å sette barnehagen bedre i stand til å ivareta alle barn, hvis barnehageleder mener det er behov. Barnehagen får eventuelt tildelt ekstra timer med barneveileder eller barnehagelærer som brukes på barnegruppa.

Kontakt PP-tjenesten

Her kan du lese mer om PP-tjenesten.