Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 3. april 2019. Dokumentene i saken kan sees ved innsyn i kommunestyrets sluttbehandling. 

Vedtatt plan kan også sees i plandialog/planinnsyn

Ved eventuell klage, oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog. Klage kan også sendes til kommunen i e-post eller brev. Siste frist for klage er mandag 13. mai 2019.