Tømten massetak ligger sør for Moelv sentrum og er i full drift. Det er Lämminkainen som driver uttaket i dag og som er forslagsstiller for utvidelsen.

Planforslaget legger til rette for en framtidig utvidelse av fjelltaket for å sikre en optimal utnyttelse av en fjellforekomst av god kvalitet og som i tillegg vil gi driftsmessige fordeler. Ved uttak av masser blir det høydeforskjeller i terrenget og man ser at det vil bli utfordringer med atkomst og drift i et eventuelt utvidet område, dersom man ikke tilrettelegger for framtidig drift nå.  Området er tidligere regulert i to omganger, hhv Dokken grustak i 2006 og Tømten fjelltak i 2008, se figur 7 i planbeskrivelsen. Ny adkomst til området ble regulert i 2010. Forslaget til avgrensning for ny plan omfatter deler av arealet for Dokken og hele reguleringsplanen for Tømten, i tillegg til ønsket utvidelse av massetaket mot øst. Hele planområdet er ca. 240 daa.

Driftstider i uttaket vil bli som i dag, men det søkes i tillegg om å kunne ha åpent på lørdager kl 0700-1200 for utlevering av produkter og mottak av deponimasser. Det bes spesielt om tilbakemelding på denne endringen, slik at en har grunnlag for å konkludere før sluttbehandling.

Plandokumentene kan sees i Plandialog.  Det oppfordres til å gi uttalelse via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog. Uttalelse kan også sendes til kommunen som e-post postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev. Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62 33 51 13, for ytterligere service eller informasjon. Naboer til planområdet  og offentlige instanser blir informert i eget brev.

Frist for å komme med merknad til planforslaget er 2. februar 2018.