Hvor og når kan jeg stemme?

I Ringsaker er alle stemmelokaler åpne:

 • Søndag 10. september kl. 14.00 – 18.00
 • Mandag 11. september kl. 13.00 – 21.00

Stemmekretser og stemmelokaler

Brøttum
Brøttum barne- og ungdomsskole
2372 Brøttum

Moelv
Herredshuset
Åsmarkvegen 3
2390 Moelv

Nes
Neshallen
Tingnesvegen 79
2353 Stavsjø

Fagerlund
Fagerlundhallen
Bekkevegen 1
2383 Brumunddal

Mørkved
Mørkved skole
Kongsvegen 94
2380 Brumunddal

Furnes
Furnes Ungdomsskole
Gjerluvegen 150
2320 Furnes

Hva gjør jeg når jeg kommer inn i valglokalet?

På valgdagen kan velgerne bare avgi stemme i den kommunen hvor de er innført i manntallet.

Av hensyn til at valget skal foregå på en betryggende og verdig måte, inneholder valgloven ordensregler som stemmestyret er pålagt å overholde. Det er forbudt med valgagitasjon i valglokalet og i de rom velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. Det er heller ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen.

Det er ikke adgang til å foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørringer av velgerne i valglokalet og i de rom velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. Stemmestyrets leder eller nestleder kan om nødvendig vise bort personer som opptrer i strid med reglene. Det er også forbud mot å gi opplysninger til utenforstående, f.eks. pressen, om forbruket av de ulike partienes/gruppenes stemmesedler.

Stemmegivningen foregår vanligvis på følgende måte:

 • Velgeren går til et stemmeavlukke hvor valghandlingen skal utføres i enerom og usett.

 • Velgeren tar stemmeseddelen til det partiet eller den gruppen vedkommende ønsker å stemme på og gjør de endringer som vedkommende eventuelt ønsker å foreta.

 • Velgeren bretter sammen stemmeseddelen slik at ingen ser hva han/hun har stemt og går til en valgfunksjonær, som påfører stemmeseddelen et stempel.

 • Velgeren legger deretter stemmeseddelen i valgurnen.

 • Alle som stemmer skal krysses av i manntallet. Valgfunksjonæren kontrollerer at velgeren er registrert i manntallet og at vedkommende ikke er krysset av for å ha stemt allerede. Velgeren skal legitimere seg dersom vedkommende ikke er kjent for valgfunksjonæren. Manntallsavkryssingen må skje før velgeren legger stemmesedlene i urnen.Velgere som ikke er manntallsført i vedkommende del av manntallet, kan også avgi stemme. Stemmeseddelen skal da ikke legges i urnen. Etter at stemmeseddelen er blitt stemplet skal velgeren selv legge den i en stemmeseddelkonvolutt og gi denne til en valgfunksjonær.

 • Valgfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, kleber den igjen og påfører velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato. Etter at stemmegivningen er slutt på valgtinget, leveres omslagskonvolutten til valgstyret.

 • Før stemmegivningen kan godkjennes, må valgstyret kontrollere at velgeren er manntallsført i en av de andre stemmekretsene i kommunen og at vedkommende ikke har stemt i den kretsen han/hun er manntallsført.Velgere som trenger hjelp til å utføre valghandlingen, kan be stemmestyret om nødvendig hjelp.

 • Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede.Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusive urne.

Legitimasjon

 • Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke «gå god for», eller bekrefte velgerens identitet. Da derfor med deg legitimasjon når du skal stemme.  
 • Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kraver er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
 • Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus mv. kan du imidlertid få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgkort

 • Alle velgere får i god tid før valgdagen tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse per 30.juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

 • På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Mange i Ringsaker kommune har fått nytt valglokale etter endringer i kretsene. Se derfor nøye på valgkortet hvor ditt valglokale er.

 • Har du med deg valgkortet når du skal stemme, vil det gå raskere i valglokalet. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgmedarbeiderne dersom du har det med. Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet og likevel få stemme.

 • Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, så du må i tillegg ta med legitimasjon.

Valgstyret

 • Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. Valgstyret skal administrere kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

 • Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte. Valgstyret har og som oppgave å oppnevne varamedlemmer til bystyret i forbindelse med suppleringsvalg. Valgstyrets møter er åpne. 

 • Valgstyret i Ringsaker er personidentisk med formannskapet.

Medlemmer i valgstyret

Stemmestyrer


Det er valgt ett stemmestyre for hver valgkrets i kommunen. Vi har til sammen 6 valgkretser.
Nedenfor listes opp leder og nestleder i hvert stemmestyre:

Brøttum

Leder:
Atle Strand, Holtevn. 321, 2372 Brøttum

Nestleder:
Randi Bækkevold,Brøttumsvegen 30, 2372 Brøttum

Fagerlund

Leder:
Trond Sønes, Brattbakkvegen 1, 2387 Brumunddal

Nestleder:
Randi Berit Landgraff, Børkevegen 53, 2385 Brumunddal

Furnes

Leder:
John Bryhn Berg, Jessnesvegen 470, 2320 Furnes

Nestleder:   
Inger-Eline Tjønneland, Jessnesvegen 386, 2320 Furnes

Moelv

Leder:
Gunhild Ø. Sjøli, Bassengvegen 20, 2390 Moelv

Nestleder:
Stein Rud, Utsikten 14, 2390 Moelv

Mørkved

Leder:
Svenn Otto Hjorth, Østgårdsvegen 6, 2380 Brumunddal

Nestleder:
Marit Holmgren, Kongsvegen 3, 2380 Brumunddal

Nes

Leder:
Astrid Stai, Helgøyvegen 1230, 2350 Nes H

Nestleder:
Anne Wold andersen, Bysætervika 51, 2350 Nes H