I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det at Ringsaker kommune setter i gang omregulering av Byhagan, planID 2019030934.

Området ligger ca. 2,5 km nordvest for Brumunddal sentrum og er tidligere regulert i plan vedtatt 31.8.2005.  Planen omfatter områder for massetak, industri, idrettsanlegg og landbruk-, natur- og friluftsområde, samt spesialområde kulturminne og naturvern. Kommuneplanens arealdel speiler formålene i reguleringsplanen.

Det er flere forhold som tilsier behov for å endre reguleringsplanen for Byhaganområdet. Planen omfatter store arealer avsatt til LNF i nord. Det er ingen planer for annen aktivitet enn det som naturlig hører hjemme i LNF, og det foreslås derfor å oppheve deler av opprinnelig plan. Masseuttak er ikke lenger et aktuelt formål, men arealene for tidligere massetak vil fortsatt inngå i planen for å sikre at istandsetting blir fullført. Videre har det kommet ønsker om utvidelse av området til Grønvold bildemontering og i dispensasjonssaken for By speedwaybane konkluderes det med at banen må omreguleres.  Byhagan er dessuten et sentralt friluftsområde i Brumunddal med potensiale for økt bruk.

Området er tidligere regulert og omreguleringen vil ikke medføre endringer som utløser behov for vurdering etter forskrift om konsekvensutredning. 

Planarbeidet vil bl.a. ta opp følgende forhold til vurdering/endring:

  • områdets avgrensning, herunder oppheving av regulering for deler av området
  • endring av arealformål i tråd med dagens og framtidig bruk
  • bestemmelser for speedwaybane
  • oppdatering av bestemmelser og plankart til gjeldende planlov

Brev med varsel om oppstart med bakgrunnsnotat, samt kart finner du i kommunens post- og saksliste og i Planinnsyn

Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart er 16. mai 2019.

Det oppfordres til å sende inn uttalelser via Planinnsyn. Det er også mulig å sende uttalelser i e-post postmottak@ringsaker.kommune.no eller brev til Ringsaker kommune. Ta kontakt med saksbehandler Sigrid J. Langsjøvold, tlf. 62 33 53 13 eller epost sjl@ringsaker.kommune.no dersom det er behov for veiledning i plandokumentene.