På vegne av Brøtum almenning, varsler Areal+ om oppstart av detaljplan for Birkebeinerløypas kryssing av Nordsetervegen. Birkebeinerløypa skal gå i kulvert under Nordsetervegen, ha netto bredde min. 6 meter og det skal være fri høyde slik at løypeprepareringsmaskin kan kjøre gjennom kulverten. Kulverten skal også fungere for gående og syklende som skal krysse Nordsetervegen.

Øst for kulverten skal det planlegges gang-/sykkelveg på nordsiden av Nordsetervegen. Fra kulverten og vestover fortsetter gang-/sykkelvegen på sørsiden av Nordsetervegen. Planlagt gang-/sykkelveg skal ha grusdekke og ha 3 m bredde, men den skal ha overbygning slik at den eventuelt på sikt kan asfalteres. Varselbrev med kart finnes på kommunens nettsider og i Plandialog.

Det kan sendes inn innspill og spørsmål til planarbeidet til Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer,          e-post olav.talle@arealpluss.no.

Merknadsfristen er satt til 20. august 2017. Alle merknader må referere til eventuelle gnr./bnr./fnr.

Merknadene vil bli vurdert, referert og kommentert av forslagsstiller og lagt ved planforslaget når det sendes til politisk behandling i Ringsaker kommune.