På vegne av Brøttum Allmenning varsles det om oppstart av detaljregulering for gang-/sykkelveg langs Fv 2 på strekningen Gutubakken – Rømåsbommen, der gang-/sykkelvegen planlegges på østsiden av fylkesvegen. Planarbeidet utføres av Areal+ AS.

Planlagt gang-/sykkelveg skal ha grusdekke og ha 3 m bredde. Det skal planlegges bussholdeplass i nedre del av planområdet på østsiden av vegen. Det er i dag en bussholdeplass på vestre side av vegen ved Gutubakken. Mer informasjon og kart over aktuell strekningen framgår av varselbrev i kommunens saksarkiv og Plandialog.

Det kan sendes inn innspill og spørsmål til planarbeidet til Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer,          e-post olav.talle@arealpluss.no.

Merknadsfristen er satt til 20. august 2017. Alle merknader må referere til eventuelle gnr./bnr./fnr.

Merknadene vil bli vurdert, referert og kommentert av forslagsstiller og lagt ved planforslaget når det sendes til politisk behandling i Ringsaker kommune.