Varsel ved viltpåkjørsler

Ved viltpåkjørsler ring Politiet 02800. Du kan også ringe nødtelefonen 112.

Ved skade på dyr

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt og skadet på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet                     02800 
Syver Amb               971 54 990
Odd Erik Bjerke       951 05 905
Aage Haave            900 57 210
Olaf Tørudbakken   950 31 065

Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr, fallviltordningen har bare med skadde dyr å gjøre.

Ansvarlig for dødt vilt ellers i veibanen på riks- og fylkesveger rettes henvendelsen til NCC Roads AS, telefon 406 48 213.
I Hamar, Stange og Løten er rette instans Kolo Veidekke, tlf. 924 86 539.

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 62 33 55 64 / 911 30 407, fso@ringsaker.kommune.no

Mattilsynet

Kontaktpersoner ved Mattilsynet Avdeling Mjøsområdet

Bente Fauske (avdelingssjef), tlf. 959 85 412
Elisabeth Nissen Nordbye, tlf. 977 52 662
Tor-Egil Furu, tlf. 909 78 320
Gry Almdahl, tlf. 477 05 636
Line Lundstein, tlf. 977 71 835   

Du kan også ringe til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Informasjon

På Mattilsynets nettside finner du mer informasjon        

Bekymringsmelding

Du kan levere bekymringsmelding på Mattilsynets nettside.          

 

Veterinærvakt

Ringsaker nord: tlf. 480 98 770 (Kyllingstad)

Ringsaker sør: vaktgruppe 1 (Blohmann og Slotnæs) har tlf 62 35 90 05/90 83 8 643, vaktgruppe 2 (Bock og Braathen) har tlf 62 35 35 13/99 53 14 66

Rovvilt - varsling til SNO

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobersvasjoner av fredet rovvilt meddeles rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig i forbindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av bestandet er avgjørende for tildeling av kvoter ved blant annet lisensfelling. Dersom du ikke får kontakt med rovviltkontakten i din kommune, prøv nabokommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller landbrukskontoret.

Olaf Tørudbakken, rovviltkontakt Ringsaker, tlf. 950 31 065
Rune Bjørnstad, rovviltkontakt Hamar, Løten, Stange, tlf. 908 35 709
Stein Arne Brendryen, rovviltkoordinator, tlf. 482 26 027

Kontakt:

Vår kontaktperson er Finn Sønsteby, tlf. 62 33 55 64 / 911 30 407, fso@ringsaker.kommune.no