Brøyting og bortkjøring av snø

Brøyting blir utført etter vedtatte retningslinjer. Brøyting starter ved 5 cm snø, det kan ta 10-12 timer før alle veger er gjennombrøytet. Gang- og sykkelveger prioriteres først.

Bortkjøring av snø til deponi utføres etter behov.

Strøing

Strøing utføres dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøyer framkommelighet i bakker. Ved spesielle forhold befares vegnettet for å vurdere evt tiltak. 

Spørsmål angående strøing kan registreres i "Vegen min".

Vårrengjøring

Veger, gater og gang- og sykkelveger feies normalt før 1. mai når forholdene ligger til rette for det.

Asfaltering

Asfaltering av grusveger og reasfaltering av veger og gater utføres i henhold til oppsatte investering- og vedlikeholdsplaner.

Gatelys

Gatelysnettet driftes og vedlikeholdes av innleid entreprenør for 3-4 år av gangen.

Kantslått og hogging

Kantslått langs kommunale veger skjer to ganger per sesong, første gang i juni/juli og andre gang i august/september.

Hogging av trær og vegetasjon på kommunal veggrunn skal avtales med teknisk drift ved henvendelse på tlf 62 33 50 00 eller på e-post