Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse  langs Strandvegen, med adkomst via Pardisvegen og Marielundvegen. Planområdet er 19,5 dekar. Det foreslås to felles friområder, henholdsvis nord og sør i planområdet, hver på ca. 1 dekar. Planbeskrivelsen viser tre forskjellige utbyggingsprinsipper. Parallelt med planprosessen utarbeides en utbyggingsavtale mellom Brumunddal Eiendom AS og Ringsaker kommune.


Planforslaget kan leses i planinnsyn. Kommunens servicesenter i Brumunddal, biblioteket i Brumunddal  og saksbehandler på telefon 62 33 54 53, kan være behjelpelig med å finne/skaffe dokumenter. Planforslaget består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, samt støyutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Naboer til planområdet og offentlige instanser blir informert i eget brev.  

Merknader til planforslaget sendes via Planinnsyn, på e-post eller som brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, innen 23.mars 2019.