Voksenpedagogisk Senter holder til i Mølla storsenter i Brumunddal. Senteret ivaretar kommunens oppgaver på voksenopplæringsfeltet ut fra opplæringsloven og introduksjonsloven.

I løpet året er rundt 300 deltakere innom på opplæring. Hovedtyngden er  flyktninger og innvandrere som lærer norsk språk og samfunnskunnskap. Målet er inkludering med vekt på forberedelse til videre utdanning, arbeid og økonomisk selvstendighet.

Eksamen, eller norskprøve, i norsk for innvandrere, muntlig og skriftlig, foregår på tre nivåer: A1/A2; A2/B1 og B1/B2. Prøvene avholdes 2 ganger i året, det samme gjør den digitale samfunnskunnskapsprøven. Deltakerne oppnår resultater på nivå med eller over landsgjennomsnittet. For flyktninger som kommunen bosetter, og som deltar på introduksjonsprogrammet, samarbeides det nært med NAVs kvalifiseringsteam og Servicesenteret.

Skoletilbudet omfatter også eksamensrettet grunnskoleopplæring for ungdom og voksne, opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving, hverdagsmatematikk, digital kompetanse og muntlig kommunikasjon, samt spesialundervisning.

Voksenpedagogisk senter deltar jevnlig i prosjekter. De siste årene har skolen deltatt i prosjekter sammen med Nav, delfinansiert av IMDi, i 2013: Kvinner på sporet, i 2014: Språkpraksisutvikling i praksis, i 2015/16: Arbeidsrettet introduksjonsprogram med vekt på renholdsopplæring.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Nye kurs starter vanligvis opp tre ganger i året: August, november og februar, men det er mulig å søke når som helst. Er det plass i grupper kan man kanskje begynne raskt.

Senteret er kommunens behandlingsorgan for søknadene om kommunal støtte til kurs i regi av voksenopplæringsorganisasjonene.

Norskprøver

Oppmelding til norskprøve for privatister skjer hos http://www.kompetansenorge.no

Påmelding til  norskprøve skjer hos  www.norskprøven.no