Administrasjon

Navn Stilling E-post Telefon
Gry Gulliksen Barnehageleder gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no 41421866
Sissel Bakaas Ass. barnehageleder sib@ringsaker.kommune.no 46843922
Hege B Martinsen Merkantil hma@ringsaker.kommune.no 97083790

 

Avdelinger

Trollheimen

På Trollheimen har vi barn fra 3 – 6 år. Vi legger stor vekt på naturopplevelser i nærområdet året rundt.Vi prøver å være ute 50% av barnehagehverdagen og er ofte å se på tur utenfor barnehagens område.

Vi har startet opp med   grønne tanker, glade barn. Dette dreier seg om psykisk helse og hjelper barna å bli bevisste på sine egne følelser, lære å sette ord på og forandre tankene til oppmuntring, mestring og ros rettet mot seg selv. I tillegg fokuserer vi på mestring da vi ser dette gjør mye med selvfølelsen. Vi jobber mye med positiv oppmuntring og ros til barna. Målet er å hjelpe barna med å oppdage og forstå følelser og snakke rundt erfaringer. Dette dreier seg om problemløsning, sinnemestring, lære oss å være gode venner og lære oss å snakke med dem.

Det er viktig at vi hjelper dem å bygge en stødig «grunnmur» med god selvtillit som de kan ta med seg videre i livet.  Vi har også en stor og flott skog rett utenfor gjerdet, som vi bruker mye. Der finnes mange lekmuligheter og det oppstår masse undring og filosofering.

 

Inne på Trollheimen deler vi oss inn i mindre grupper hver dag slik at deres barn blir sett og tatt vare på.Ute har vi ofte gapahuken i skogen som vår base hvor vi griller maten vår på bål. Barna lærer å tenne bål selv, bruke kniv/sag og hvordan dette skal håndteres.

Lykketrolla

 Vi er en småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år .Vi er opptatt av å skape varierte og spennende hverdager for barna i et inkluderende i og trygt miljø. Vi jobber mye med trygghetssirkelen som går ut på oss voksne som en trygg base for barnet, og støtte til barnets egen utforskning gjennom å se barnet innenfra.Vi ønsker å skape mange gode vennskapsrelasjoner mellom barna, og jobber mye med dette gjennom lek og samspill i mindre grupper.I leken får barna stimulert fantasien, språket, sosiale spilleregler i tillegg til at vennskap dannes.

 

Trollunga

Vi har barn i alderen 0-3år, og legger vekt på godt samspill mellom barn og mellom barn/voksen. Å skape trygghet er vi opptatt av.

På Trollunga er vi klar for dagen med lek og utforskning i sammen med barna. Gjennom lek og moro skjer læring.                                                       

Vi deler oss i mindre grupper i ulike aktiviteter/tema i løpet av uka. Å være i sammen som en gruppe er også viktig.
Dette barnehageåret har vi ekstra fokus på dyr. Dyr er barna opptatt av – barns medvirkning.
Sang er vi veldig glad i. Gitarspill i tillegg til sang er ekstra fengende.

Vi går på spennende opplevelsesturer – bruke nærmiljøet. Skogen vår er vi glad i. Hagen vår leker og utfolder vi oss i. Høsten er ekstra fin med mye deilig rips og solbær.

Språkstimulering gjennom hele dagen skjer i leken, på stellebordet, ved matbordet eller ved påkledning.

 Etter ulike aktiviteter er det godt å sove. Barna sover i egne vogner i tilbygg knyttet til Trollunga. De som ikke sover koser seg videre i lek.

Etter barnehagedagen tar vi avskjed og gleder oss til neste dag med nye opplevelser.

 

Dovregubben

Friluftsavdelingen 
Fra 01.08.2019 utvider Hempa med en avdeling. Dette er en friluftsavdeling som har base i grillhytta ved skogen. Per dags dato, så er dette en storbarnsavdeling med barn fra 4 til 6 år. Denne avdelingen er barna utendørs hele dagen, og rett som det er, så vil dere se oss ute på tur i skogen, biblioteket eller andre steder i nærområdet. Natur, friluftsliv, bruk/pakking av sekk/utstyr, undring, lek og samspill er noen av fokusområdene våre. I og med at denne avdelingen ofte er på turer rundt om i nærområdet, så har vi en kjernetid fra 0830 – 1430 slik at vi rekker tilbake i barnehagen til henting. Barna vil også lære om brannvern, hvordan fyre bål på en forsvarlig måte, og bruk av spikkekniv

Vi har Skrivedans og Grønne tanker-Glade barn programmet. 

 

 

Foreldresamarbeid

Foreldreråd : Rådet omfatter alle foreldre. Foreldrerådet velger hvert år ei arbeidsgruppe som tar ansvar for å videreføre aktiviteter og gode tradisjoner som et verdifullt supplement til den ordinære driften, Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Arbeidsgruppa er selvstyrende, men tar kontakt med barnehagens personale ved behov.

Samarbeidsutvalget(SU): Består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saket av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Hempa og Vesleparken barnehager har felles SU, første møte blir etter valg av foreldre representanter etter foreldremøtet i September /oktober.

Vi vil at foreldrene skal føle seg trygg på at deres barn har det godt i barnehagen, og blir tatt vare på , både enkeltvis og i gruppe. Dette gjøres ved den daglige kontakten, foreldresamtaler , foreldremøter. Barnehagen og foreldre sitter inne med kunnskaper og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barnet. Gjensidig åpenhet og tillit er et viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Foreldrene må ha trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet, selv om det skulle innebære kritikk av barnehagen. Foreldrene må kunne føle seg trygge på at de opplysninger barnehagen får, ikke misbrukes, eller går til uvedkommende.

Planleggingsdager

Barnehagen er stengt disse dagene : 15.08- 16.08 2019, 31.01.20 , 23.03.20

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi har valgt å lage en egen plan for hvordan vi arbeider med trafikksikkerhet i barnehagen vår. Vi bruker Trykk trafikk sitt materiell og opplegg som er til bruk i barnehagen

Trafikksikkerhetsplan