Karusellkoret 2020

Karusellkoret 2020

Målet for karusellkoret er å gi 5 åringene i Ringsaker kommune gode musikk og litteratur opplevelser. 
I år er det Astrid Lindgren som er tema i karusellkoret. Barna skal bli kjent med sanger og litteratur.
Oppstarten for dette er i januar, og det blir både besøk av profesjonelle sangere og besøk på biblioteket med høytlesing.
Prosjektet avsluttes med felles konsert i Prøysenhuset i mai. 

 

Leken

Vi i barnehagen har stort fokus på lek og mener vår viktigste oppgave er å legge til rette for og utvikle barnas lek.
Leken er barnas dominerende virksomhet, og den er barnas viktigste læringsarena.
I leken lærer barna å samarbeide, ta hensyn til hverandre, de lærer å forholde seg til hverandre og hvilke regler som gjelder i et sosialt fellesskap.
Leken er kreativ og fantasifull og har mange uttrykksformer.
 
Leken utfordrer fysiske ferdigheter og den utvikler barnas språk og kommunikasjonsevne.
I leken opplever barna stor grad av mestringsglede.
Leken gir barna ferdigheter knyttet til sosial samhandling med andre mennesker. Barna lærer seg å ta hensyn, se andres perspektiv, tanker og følelser
Leken er først og fremst barnas arena, og det er barna som skal bestemme utviklings-forløpet i leken. 
Vi voksne kan påvirke leken i positiv retning, gi muligheter til utfoldelse og legge forholdene til rette for gode lekemuligheter.
Vi kan, i de tilfeller hvor det trengs, hjelpe barna med å videreutvikle leken ved å gi dem nye impulser og ideer.

Grønne tanker - glade barn

Psykologisk førstehjelp for barn, har som hensikt å stimulere barns tanke og følelsesbevissthet.  Materialet skal brukes som metode for å hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Vi arbeider hovedsakelig med samlinger rettet mot de eldste barna  Psykologisk førstehjelp er en del av hverdagen i barnehager og skoler i Ringsaker.  
«Å lære barn god egenomsorg og omsorg for andre er en basis for utvikling av god selvfølelse og god evne til sosialt samspill» (Solfrid Raknes)
www.salaby.no 

Kultur for læring

Målet med prosjektet er forbedringsarbeid, og videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis, slik at barna for realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring.
Alle barnehagene og skolene i Ringsaker er med i prosjektet og det vil gå over 4 år. Oppstarten var høsten 2017 med spørreundersøkelse i barnehagen, både med barna, foreldre og ansatte. Prosjektet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i innlandet.