Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.
Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Les Stavsberg skoles handlingsplan mot krenkende atferd.

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les informasjonsskriv fra utdanningsdirektoratet om nytt regelverk