Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. mai kl. 07:26

Koronavirus og vårflom

Ringsaker kommune har satt krisestab som følge av det pågående utbruddet av koronavirus. Les mer om koronasituasjonen.

Ringsaker kommune har satt begrenset krisestab i forbindelse med den varslede vårflommen. Les om vårflom og flomsikring.

 

Les mer... clear
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Handlingsplan mot mobbing

 

Om skolens handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre elever.
Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

  • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
  • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
  • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Ved våre skoler jobber vi bevisst med å legge til rette for gode og trygge rammer for skolehverdagen. Vi har flere tiltak som skolen jobber med.

§ 9A I OPPLÆRINGSLOVEN – ELEVENE SITT SKOLEMILJØ

· I Ringsaker kommune er det overordnede mål at alle aktører i skolesamfunnet skal sørge for at det gjennomføres et aktivt forebyggende arbeid for å sikre elevene et godt og trygt skolemiljø. 

· Skoleledelsen skal sørge for at de ansatte på en tilfredsstillende måte håndterer krenkende atferd som de får kunnskap eller mistanke om.

· Skoleeier og skoleledere skal sørge for at elever, foreldre, råd og utvalg blir involvert og engasjert i skolemiljøet.

· Det er viktig for oss at vi ved Moelv og Fossen sørger for at lover og forskrifter blir ivaretatt, og enheten har satt Opplæringslovens § 9A på dagsorden. Dette gjennomgås blant annet på skolens planleggingsdager, og drøftes i skolens rådsorganer og i samhandling med elevene. I tillegg har skolen planer som vi mener både forebygger, oppdager og håndterer krenkende atferd når det oppstår.

· Opplæringslovens § 9a -1 omhandler virkeområde for kapittelet. Det gjelder for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Videre gjelder det for elever som deltar i leksehjelpordninger, på AKS og på skoleveien. §9a gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elever opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen allikevel handle i henhold til aktivitetsplikten fram til eleven har det trygt og godt på skolen igjen.

· I Opplæringslovens §9a-2 står det: «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Skolen har plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir oppfylt. Videre står det at skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten for elevene. Rektor har ansvar for at dette blir gjort, jf §9a-3.

· Aktivitetsplikten er omhandlet i §9a-4. Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig. Alle ved skolen har et ansvar, og rektor skal varsles ved mistanke eller kjennskap om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har ansvar for å undersøke saken, lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen skal ha et trygt og godt skolemiljø. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Alle involverte parter skal bli hørt. Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak. Skolen har ansvar for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

· Det er skjerpet aktivitetsplikt dersom en som jobber ved skolen krenker en elev. Skolen har da et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal varsles. Rektor har ansvar for å varsle skoleeier, jf § 9a-5.

· Dersom du som forelder eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelsene, kan du melde saken til Fylkesmannen. Mer info finner du på: www.nullmobbing.no

 

Vår definisjon av krenkende atferd:

· Mobbing, diskriminering, vold eller trakassering er krenkende atferd. 

· Sosial isolering og utestenging fra lek og andre sosiale sammenhenger blant elevene er også å betegne som krenkende atferd.  

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

 

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 

  • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
  • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
  • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Ved våre skoler jobber vi bevisst med å legge til rette for gode og trygge rammer for skolehverdagen. Vi har flere tiltak som skolen jobber med.

Hele mobbeplanen vår ligger i pdf-format her.

I tillegg kommer den også i tekstformat under her.

 

Tiltak når mobbing oppdages ved Moelv og Fossen skoler

 

TILTAK

ANSVARLIG

NÅR

 1.  Klargjøring.        

      Hva skjer/har skjedd?

   De impliserte muntlig, evt.         tegner/skriver.

 

      Samtale.

a. Med mobbeoffer

 

b. Samtale med mobber

 

c. Møte mellom begge parter

 

Kontaktlærer/den som oppdager/elever

Kontaktlærer/faglærer/skoleleder.

 

Kontaktlærer/ den som oppdager/elever

Kontaktlærer/ faglærer/skoleleder.

 

Straks.

Samme dag som mobbing oppdages.

 

 

Ved alvorlige mobbetilfeller og der skoleleder kobles inn, kontaktes foreldrene av skoleleder. Det skjer samme dag som episoden skjer.

 

2.Kontrakt

Skrives dersom det skjer en gjentagelse.

 

Kontaktlærer/ skoleleder

 

Samme dag som kontrakten skrives, gis muntlig informasjon til hjemmet.

 

 

3. Ved nytt kontraktsbrudd:

 

a.     Rapport til begge parter og innkalling til møte.

 

b.     Til stede på møte:

Elevene og foreldrene

Kontaktlærer

        Skoleleder

        Sosiallærer

 

Hensikt med møtet:

·         Klargjøring

·         Oppfølging

    Referat skrives.

 

Kontaktlærer/ skoleleder/

sosiallærer

 

Samme dag som kontrakten brytes, gis muntlig informasjon til hjemmet.

4. Ved nytt kontraktsbrudd:

 

Involvering av PPT, barnevern og/eller andre instanser.

 

Foreldre- kontaktlærer-sosiallærer og skoleleder

 

Straks.

 

Alle skal vite hva mobbing er:

Mobbing er gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

 

 

 

 

Viktige presiseringer:

 

·        Skolen har nulltoleranse for mobbing!

 

·         Mobbing skal være tema på klassemøter, slik at elevene engasjeres og bevisstgjøres i arbeidet mot mobbing.

 

·        Trakassering via mobiltelefon, internett og sosiale medier er nye måter å mobbe på. Dette foregår ofte på fritiden, og det er viktig at dette er tema på foreldremøter.

 

•        Når reglene brytes skal alle vite hva som skjer, jfr plan for tiltak.

 

·        Alle ansatte/voksne har samme ansvar for å ta opp mobbesaker med elever der og da. Kontaktlærer skal ha skriftlig beskjed ved alvorlige tilfeller. Kontaktlærer samler data.

 

·        Kontaktlærer bruker skjønn. Er dette en mobbesak? Skoleleder skal holdes informert og er delaktig i bruk av skjønn.

 

·        Ved mobbesaker involveres foreldrene til både mobber og offer.

 

Skolen skal arbeide for et godt læringsmiljø, i samarbeid med foreldrene og elevene.

De mest sentrale faktorer for et godt læringsmiljø er:

·         God ledelse, organisasjon og kultur for læring i skolen.

·         Lærerens og barneveilederens evne til å lede klasser og undervisningsforløp.

·         Positive relasjoner mellom elev og lærer/ barneveileder.

·         Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.

·         Godt samarbeid mellom skole og hjem.

 

Dette skal kjennetegne Moelv og Fossen skoler og Aktivitetsskoler.

 

”Mitt valg”

 

Dette er fortsettelse av prosjektet Pro-mil, Positivt skolemiljø, noe som er et samarbeidsprosjekt mellom hjem og skole! Alle trinn skal delta i dette programmet som er utviklet gjennom Lions Quest Foundation Norway. Det er støttet av Utdanningsdepartementet og Rusmiddeldirektoratet. Trinnene vil bruke ca. 1 time hver

14 dag til dette. Timen vil bli tatt i alle fag. Dere vil se at temaene passer i flere sammenhenger.

 

Programmet utvikler ferdigheter i:

·         Ansvar

·         Evnen til å ta beslutninger

·         Kommunikasjon

·         Selvtillit

·         Å sette opp mål

·         Skape trygt miljø

 

Personalet oppdateres jevnlig i dette opplegget, og vil bli kurset på nytt i september/oktober.

 

Tilpasset opplæring - spesialundervisning

Vårt mål er at alle elevene skal ha tilstrekkelig tilhørighet på sitt trinn og at vi skal organisere med tanke på best mulig tilpasset opplæring på det enkelte trinn og for den enkelte elev. Vi vil at alle elevene skal oppleve mestring med bakgrunn i forutsetninger.

Noen elever har likevel behov for spesialundervisning. For å få et godt tilbud til elevene, har vi satt elevene sammen i grupper. Vi har tatt hensyn til alder, samt faglige og sosiale evner for å få best mulig ”arbeidslag”.

 

Sosiallærer

Synøve Årskog er sosiallærer ved Moelv skole dette skoleåret. Det er satt av 5 timer per uke til dette arbeidet.

  • Sosiallærerens oppgaver er som følger:

-          Jobbe med sosialpedagogiske forhold i klasser, overfor enkeltelever og elevgrupper.

-          Medvirke til å øke barnas trivsel, glede og faglige utbytte på skolen.

-          I samarbeid med kontaktlærer, ha kontakt med foreldrene, PPT, skolehelsetjenesten og barnevernet.

-          Gå konkret inn i mobbesaker.

-          Bidra til å løse konflikt mellom:

§  Elev – elev

§  Elev – lærer

§  Elev – foreldre

Sosiallærer kan kontaktes direkte av elever og foreldre, eller eventuelt via kontaktlærer.

Ordensregler

 

DU HAR RETT TIL:

 

*       Å ha en plass i klasserommet blant kameratene dine.

*       Å ha arbeidsro slik at du får brukt dine evner og anlegg.

*       Å få gi uttrykk for dine meninger.

*       Å bevege deg trygt i skolens miljø uten frykt for å skade deg – eller bli skadet av andre.

*       Å ha dine skolesaker, klær, sykkel, ski, spark osv. i fred.

*       Å ha et røykfritt og rusfritt miljø på skolens område og ved skolens arrangementer.

*       Å føle deg trygg på skoleveien. 

 

DU HAR PLIKT TIL/ANSVAR FOR:

 

Ø  Å møte på skolen dersom du ikke er syk eller har annen gyldig grunn til fravær.

Ø  Å møte presis til timene, og holde arbeidsro.

Ø  Å vise hensyn og ha respekt for andre.

Ø  Å behandle skolens bøker og utstyr, både ute og inne, med forsiktighet.

Ø  Å snakke pent og høflig til medelever og voksne på skolen.

Ø  Å erstatte bortkommet og ødelagt skolemateriell, også bibliotekbøker.

            (i.h.t :Lov om skadeerstatning.)

Å følge reglene om sykling til og fra skolen, og å bruke hjelm når skolen krever det.

Ø Å følge trafikkreglene på vei til og fra skolen.

Ø Å sørge for at mobiltelefonen er avslått og ligger i sekken dersom du har valgt å ta den med på skolen.

 

VED ALVORLIGE BRUDD PÅ ORDENSREGLENE, HETER DET I FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN:

”Dersom ein elev blir talt til rette fleire gonger, skal foreldra ha melding. Før disiplinære tiltak blir sette i verk, skal eleven ha høve til å gjere greie for sitt syn.”

 

ELEVRÅDET VED SKOLEN har dessuten bestemt at:

  • Småleker skal ikke tas med til skolen.

Skjema