1. Bakgrunn

Ifølge alkohollovens § 1-7 d) skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan/alkoholpolitiske retningslinjer. De alkoholpolitiske retningslinjene regulerer tilgjengeligheten av alkohol, blant annet gjennom bevillingsordningen, fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal foregå, samt kontroll med at vilkårene blir overholdt. Alkoholloven forutsetter at de alkoholpolitiske retningslinjene tas opp til vurdering etter hvert kommunevalg.

2. Overordnede målsettinger med retningslinjene

Ringsaker kommune skal føre en alkoholpolitikk som bygger opp under alkohollovens formål. Dette innebærer at alkoholpolitikken har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære. De alkoholpolitiske retningslinjene skal i utgangspunktet ses i et folkehelseperspektiv, men skal også ses i et næringspolitisk perspektiv. 

2.1    Folkehelseperspektivet:
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel og forebygger sykdom, skade og lidelse. Dette innebærer bl.a.:

 • Hindre overskjenking
 • Hindre skjenking til mindreårige
 • Arrangementer som er rettet mot barn og unge skal være alkoholfrie soner.
 • Minske uro, støy og vold i kommunen på kvelds- og nattestid
 • Ha seriøse, gode og varierte møteplasser
 • Hindre diskriminering 

Ringsaker kommune legger vekt på å hindre diskriminering og sikre tilgjengelighet for alle (universell utforming av bevillingslokalene). Brudd på lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn samt lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne skal ikke forekomme i praktiseringen av alkoholloven.

2.2    Næringspolitisk perspektiv:
Det er et felles ansvar for bevillingsmyndighet, bevillingshavere og andre aktuelle aktører  å opprettholde et trygt uteliv og at alkoholomsetningen finner sted i samsvar med gjeldende lovverk, lokale forskrifter samt kommunale vedtak.  Skjenking og salg av alkoholholdig drikke er alene eller sammen f.eks lokalt produsert /tilvirket mat en næringsvei som kommunen ønsker å legge til rette for gjennom sin alkoholpolitikk. De alkoholpolitiske retningslinjene skal forplikte både kommunen og bransjen. Dette innebærer bl.a.:

 • Sikre forutsigbarhet for bransjen
 • Sikre likebehandling og rettferdige konkurranseforhold
 • Det er et mål å hindre konkurransefortrinn ved useriøs drift.
 • Hindre økonomisk kriminalitet
 • Ringsaker kommune skal bidra til å forebygge og begrense en uheldig utvikling i bransjen. Det er et mål å hindre økonomisk kriminalitet.
 • Trygge arbeidsplasser

3. Alminnelige bestemmelser

3.1    Det kan gis bevilling til:
Salg av alkoholholdig drikke, (jfr. alkoholloven kap. 3).
Skjenking av alkoholholdig drikke, (jfr. alkoholloven kap. 4).

3.2    Salgs-/skjenkebevilling kan gis som:
Bevilling innenfor en definert bevillingsperiode.
Bevilling for en bestemt del av året.
Bevilling for en enkelt bestemt anledning.
Ambulerende skjenkebevilling for sluttet selskap.

3.3    Bevillingsperioden:
Salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven § 1-6 første og annet ledd gis for perioder inntil 4 år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Salgs- og skjenkebevillingene gjelder videre for en ny periode på inntil 4 år etter beslutning fra kommunestyret forutsatt at kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken og herunder vurdert bevillingspolitikken. 

Bevilling for en enkelt bestemt anledning etter alkoholloven § 1-6 annet ledd siste punkt, kan gis for en bestemt begivenhet som strekker seg over maksimalt 7 sammenhengende dager.

4. Behandling av søknader om salgs- og skjenkebevilling

4.1    Høringsinstanser
Høringsinstanser for søknader om fast salgs- og skjenkebevilling er:

 • Politiet,
 • skatte- og avgiftsmyndighetene,
 • sosialtjenesten. 

Byggesaksenhetens generelle krav legges inn som forutsetning i vedtakene.

Ved søknader om ambulerende bevillinger eller bevilling for enkeltanledning skal behovet for høring vurderes i hvert enkelt tilfelle.

4.2    Vurdering av høringsuttalelser m.m:
Det skal ikke normalt ikke gis bevilling dersom det foreligger negative uttalelser fra kommunens høringsinstanser av en slik karakter at det kan stilles spørsmål ved om vandelskravet i alkoholloven § 1-7b er oppfylt eller ved søkers egnethet jf. alkoholloven § 1-7a.

Nærmere om vandelsvurderingen:

 • Ved brudd på lovgivning som omfattes av vandelskravet, skal det legges en streng praksis til grunn.I vurderingen vektlegges bl.a.:
 • Lovbruddets grovhet, hvor lenge der er siden lovbruddet ble begått, utvist skyld og hvorvidt det foreligger gjentakelser eller flere overtredelser.
 • Lovbrudd utført i ruspåvirket tilstand eller som har tilknytning til drift av næringsvirksomhet trekker i skjerpende retning.
 • Forpliktende avtaler med skatte- og avgiftsmyndighetene som overholdes av bevillingshaver, regnes som om forholdet vedrørende innbetaling av skatter og avgifter er brakt i orden.

Nærmere om egnethetsvurderingen: 
Selv om vandelskravet anses å være oppfylt, skal søkernes egnethet vurderes i tilfeller der omstendighetene tilsier det. Eksempler på forhold som kan gi grunnlag for vurdering av egnethet, er:

 • Tidligere erfaring med søkeren som næringsdrivende.
 • Om søkeren har et mer omfattende kriminelt rulleblad.

4.3    Særskilt om salgsbevillinger: 
Bevilling for salg av drikke med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare gis til AS Vinmonopolet 

Bevilling for salg av drikke som inneholder fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol, (gruppe 1), kan gis til øvrige forretninger - forutsatt at bevillingssøker har angitt et bestemt salgslokale og definert en bestemt type forretningsdrift/driftskonsept som bevillingen skal gjelde for (for eksempel dagligvareforretning, spesialforretning eller lignende).

 • Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gis ikke til bensinstasjon eller kiosk.

Utvidelse av salgsbevilling til å omfatte innførsel og tilvirkning:
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol, kan utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning av drikke som inneholder fra 2,5 til 4,7 volumprosent alkohol, for salg i egen virksomhet. Dette gjelder likevel ikke bevillinger som gis for enkelt anledning eller for en bestemt del av året. 

Vilkår knyttet til salgsbevilling:

 • Ved hvert bevillingssted skal informasjon om aldersgrensebestemmelsen og legitimasjonsplikten ved kjøp av alkoholholdig drikke, være godt synlig.
 • Bevillingsstedene skal føre et godt utvalg av de alkoholfrie og alkoholsvake drikkene som anses som alternativ til alkoholholdige drikker. 
 • Ringsaker kommune skal ved behandling av salgssøknaden, vurdere behovet for individuelle vilkår for å nå kommunens overordnede mål i alkoholpolitikken. Vilkårene må alltid være lovlige, ikke urimelige og i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

4.4    Særskilt om skjenkebevillinger:
Når en søker tilfredsstiller kravene til skjenkebevilling i lov og forskrift om alkoholholdig drikk, skal det normalt gis bevilling med slikt omfang som søkeren mener at virksomheten har behov for. 

Ringsaker kommune skal likevel vurdere alle søknader i henhold til følgende: 

Alkoholfrie soner:

 • Det gis ikke skjenkebevilling til arrangement som er spesielt rettet mot barn og unge – enten det gjelder idrett, kultur eller andre typer arrangementer. Steder hvor det avholdes arrangement for barn og ungdom er ikke avskåret fra å få skjenkebevilling, men bevillingen vil ikke kunne benyttes ved slike arrangement. 
 • Skjenking på idrettsanlegg kan kun finne sted i separate områder atskilt og avskjermet fra tribuneanlegg/tilskuerområder. Bevillingsøker må dokumentere godt vakthold og god kontroll.
 • Konserter/festivaler hvor det serveres alkoholholdig drikke skal i utgangspunktet ha aldersgrense fra 18 år og oppover. Endelig beslutning om aldersgrense /alkoholfrie soner avgjøres i samarbeid med politiet.
 • På grunnskoler og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikke serveres alkohol eller tas med alkohol til nyting under arrangement i offentlig som privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlige tilfelle gjøres unntak når disse anleggene blir brukt til kulturelle og sosiale formål utenom skoletiden.
 • Det gis ikke skjenkebevilling til bensinstasjon og kiosk. 

Utendørs skjenkearealer:
En skjenkebevilling kan utøves på arealer utendørs som kommunen har godkjent for skjenking på følgende vilkår:

 • Området skal være synlig avgrenset slik at det er klart for almennheten og kontrollører hva som er det fysiske arealet for skjenkebevillingen.
 • Alkoholserveringen på uteområdet må ikke komme i konflikt med trafikale eller ordensmessige forhold.

Utvidelse av skjenkebevilling til å omfatte innførsel og tilvirkning.

En skjenkebevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen omfatter, for skjenking i egen virksomhet . 

Tilvirkning kan bare tillates dersom produksjonen foregår i skjenkestedets lokaler eller i naturlig forbindelse med disse. Forutsetningen for at en bevilling kan utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning, er at dette inngår som ledd i serveringsstedets helhetlige karakter og tilbud. Momenter som kan tillegges vekt er bl.a.:

 • sammenheng med lokale historiske og kulturelle tradisjoner
 • bruk av egenproduserte råvarer ved tilvirkning 
 • servering av både mat og drikkevarer
 • helhetlig aktivitetstilbud 
 • fremmer turisme

Vilkår knyttet til skjenkebevilling:

 • Det skal være tilstrekkelig vakthold på skjenkeområder både innendørs og utendørs. Vaktholdet dimensjoneres etter skjenkestedets størrelse, innretning og antallet gjester. 
 • Ringsaker kommune skal ved behandling av skjenkesøknaden, vurdere behovet for individuelle vilkår for å nå kommunens overordnede mål i alkoholpolitikken. Vilkårene må alltid være lovlige, ikke urimelige og i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.

5. Bevillingshavers internkontroll

Bevillingshaver er ansvarlig for at virksomheten har et internkontrollsystem (jfr. alkoholloven § 1-9 og forskriften kap. 8). Ved utarbeidingen legges Helsedirektoratets «Guide til god internkontroll etter alkoholloven» til grunn, se https://helsedirektoratet.no/folkehelse/alkohol/guide-til-god-internkontroll-etter-alkoholloven.

Internkontrollsystemet skal foreligge skriftlig og skal bl.a. inneholde:

 • Oversikt over ansatte, organisasjons- og ansvarsforhold.
 • Rutiner for å sikre at alkohollovginingen og kravene i bevillingen overholdes i den daglige driften.
 • Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik.

Internkontrollen skal gjennomgås jevnlig for å sikre at den tjener som oppfølging og kontroll av egen virksomhet. 

6. Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunen er ansvarlig for å kontrollere at utøvelsen salgs- og skjenkebevillingene er i tråd med alkohollovgivingen og kravene i bevillingen (jfr. alkoholloven § 1-9 og forskriften kap. 9). 

Ringsaker kommune bruker ekstern kontrolltjeneste for kontroll av salgs- og skjenkestedene. Kontrakt med leverandør av kontrolltjenester inngås i samarbeid med kommunene Hamar, Gjøvik og Lillehammer etter forutgående anbudsprosess. 

Generelle retningslinjer for kontrollvirksomheten
Hvert bevillingssted kontrolleres så ofte som behovet tilsier. 
Kontrollfrekvensen skal for øvrig være i samsvar med alkoholforskriften § 9-7.
Driften av kontrollvirksomheten baseres på flg. generelle retningslinjer:

 • Kontroll holdes til de tider da det må antas å være størst trafikk på bevillingsstedet.
 • Det utøves skjønn i valg av kontrolltidspunkt slik at det ikke skal være mulig å avlede noe mønster i kontrollørenes arbeid.
 • Nye drivere kontrolleres snarlig etter oppstart/overtakelse av bevillingsstedet.
 • Når det observeres overtredelse av noe alvorlighet, skal bevillingsstedet kontrolleres på nytt forholdsvis raskt.

Forhold som kontrollene særlig skal rettes mot
Det skal kontrolleres at reglene i alkoholloven med forskrifter og bestemmelser som har sammenheng med alkohollovens formål, samt vilkår fastsatt i bevillingen overholdes. Forhold som kontrollene særlig skal rettes mot:

 • Skjenking/salg til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.
 • Salgs- og skjenketidsbestemmelsene.
 • Aldersgrensebestemmelsene
 • Brudd på bistandsplikten

7. Reaksjoner ved overtredelse/inndragning av bevilling

sammenheng med alkohollovens formål eller vilkår fastsatt i bevillingen, vil medføre reaksjoner.  

Alkoholforskriftens kapittel 10 fastsetter normerte regler om prikktildeling og inndragning av bevilling. Kommunen er etter lov og forskrift forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd, jf alkoholforskriftens § 10-3. Prikkbelastningen danner grunnlag for inndragning av bevilling.  Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke, jf alkoholforskriftens § 10-2. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Både tildeling av prikker og inndragning av bevilling anses som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages i henhold til forvatningslovens regler om klage. 

8. Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen

Alkoholloven stiller krav, om at styreren og stedfortrederen ved hvert bevillingssted har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen, (jfr. § 1-7c, 3.ledd og alkolholforskriftens kap 5). 

 • Ringsaker kommune avholder kunnskapsprøve om alkohollovgivningen fortløpende etter hvert som man mottar melding fra kandidater om at de ønsker å gå opp til slik prøve.
 • Kandidater må framvise godkjent legitimasjon. 
 • Kvittering på at gebyret er betalt, skal framlegges før prøven starter, (jfr. alkoholforskriften § 5-6). 

9. Bevillingsgebyrer

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf alkoholloven § 7-1, jf alkholforskriftens kap 6.

Gebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk betales etter satsene fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2. Satsene følger som vedlegg til disse retningslinjene.  

Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Omsetningsoppgaven skal være bekreftet av firmaene som de alkoholholdige drikkevarene er innkjøpt fra, samt virksomhetens revisor. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

For enkeltanledning er bevillingsgebyret for tiden kr 500,- per dag.

10. Tidene for salg, utlevering og skjenking av alkolholdig drikk

Tidene for salg, utlevering og skjenking av alkoholholdig drikk er angitt i følgende forskrifter:

Ringsaker kommunes forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol av (23. mai 2007- vil bli oppdatert) 

Ringsaker kommunes forskrift om skjenketider ved serveringsstedene av 7. mars 2007. 

11. Delegering av myndighet

Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak i alle saker etter alkoholloven (lov av 2.6.1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) med tilhørende forskrifter, når sakene ikke er av prinsipiell betydning, jf kommuneloven § 23 nr. 4 og delegasjonsreglementet punkt…. 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker etter  alkoholloven (lov av 2.6.1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) med tilhørende forskrifter, når sakene anses å ha prinsipiell betydning, jf kommuneloven § 8 nr. 3. 

12. Revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene

Kommunestyret skal revidere de alkoholpolitiske retningslinjene etter hvert kommunevalg. 

En slik revisjon er en forutsetning for at kommunestyret skal kunne beslutte å videreføre gjeldende bevillinger uten fornyelse, jf punkt 3.3 ovenfor, slik at disse gjelder videre for en ny periode på inntil fire år og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyret tiltrer.

13. Vedleggg

Vedlagt denne planen er:

 • Ringsaker kommunes forskrift om tider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Ringsaker kommunes forskrift om skjenketider ved serveringssteder.
 • Gebyrsatser for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.