Samhandlingsreformen er en omfattende reform som gjør at kommunene får et langt større ansvar for helsetjenestene enn tidligere. 

Kommunens ansvar
Pasienter med behov for helsetjenester skal få tjenester av høy kvalitet, og tjenestene skal gis på det lavest mulig effektive nivå. Kommunene får ansvar for å dekke utgiftene til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, et medfinansieringsansvar for opphold på sykehus for pasienter innen somatikk og en plikt til å sørge for døgnopphold for pasienter som trenger øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp fra kommunene.

Lokalt tilbud
Ringsaker kommune legger opp til at det raskest mulig i 2012 skal opprettes et kommunalmedisinsk senter med 16 plasser på Tømmerli bo- og aktivitetssenter.
- I tillegg til en videreføring av rehabilitering i (inngår i senteret med 12 plasser) og utenfor institusjon opprettes det her et intermediært tilbud for pasienter som ikke er syke nok til å ligge på sykehus, men som heller ikke er friske nok til å bli sendt hjem, forklarer Strand.
Dette tilbudet vil gjøre det mulig for pasientene å komme tilbake til hjemkommunen og være nærmere pårørende, samtidig som de sikres et godt medisinsk tilbud til de kan reise hjem.
- Det er lagt vekt på at denne enheten skal ha høy faglig kvalitet med god tilgang på lege og sykepleiere. Det er også viktig at enheten har nødvendig medisinsk utstyr slik at nødvendige prøver og undersøkelser kan gjennomføres, understreker rådmannen.
Det legges opp til å starte med et begrenset antall plasser inntil en vinner erfaring og dermed får bedre grunnlag for å dimensjonere tilbudet utfra behov og økonomi.

Store grep innen pleie- og omsorgstjenesten 
I forbindelse med samhandlingsreformen er det samtidig tatt flere grep for å bedre pleie- og omsorgstjenesten. Omsorgsdistrikt Furnes og omsorgsdistrikt Brumunddal foreslås slått sammen til ett nytt omsorgsdistrikt med en klarere funksjonsinndeling av hjemmetjenester med korttidsplasser og langtidsplasser. Ansvaret for tjenester til funksjonshemmede foreslås overført til omsorgsdistrikt Nes. 
- Disse grepene vil forhåpentligvis føre til bedre tjenester ved samtlige omsorgsdistrikt og dermed for alle våre brukere, avslutter rådmann Jørn Strand.