De tre første kvartalene i 2011 ga grunn til å forvente at utviklingen for hele året ville være positiv, og spenningen har vært stor fram til befolkningstallene for fjerde kvartal ble offentliggjort 23. februar.
 
Tallenes tale
I fjerde kvartal 2011 var det totalt 345 personer som flyttet til Ringsaker. Dette gir en folketilvekst på 53 som i sin helhet skyldes tilflytting, da fødselsoverskuddet ble 0. Den prosentvise veksten var på 0,16 prosent. Dette plasserer Ringsaker blant kommunene med størst vekst i Innlandet.
- Tallene peker helt klart i riktig retning, påpeker rådmannen, som mener at aktive grep med by- og tettstedsutvikling, tilrettelegging av boligtomter og næringsarealer, og satsing på oppvekst og kultur blir lagt merke til.
 
Positiv utvikling
Det har vært arbeidet målrettet med strategiene for å skape vekst og utvikling over flere år. Et av hovedmålene er å øke tilflyttingen til kommunen. En sammenligning av utviklingen gjennom de siste 15 årene viser en tydelig økning i tilflytning de siste fem årene. 
- Nettoinnflyttingen har økt markant i den siste femårsperioden sammenlignet med de to foregående periodene, sier Strand.
Tallene fra SSB viser at det særlig er flyttingen inn til kommunen som har økt, mens flyttestrømmen ut av kommunen har holdt seg relativt stabilt.
 - Det er særlig gledelig at vi nå over tid kan konstatere en positiv utvikling i flyttestrømmen inn til kommunen, avslutter rådmann Jørn Strand.