Bakgrunnen for fagdagen er prosjektet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon, hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig?», som er et treårig samarbeidsprosjekt mellom KoRus-Øst og Ringsaker kommune ved Buttekvern barnehage og Veldre barnehage. 
 
Handlingsveileder
- Målet med prosjektet har vært å utarbeide en lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker, der det er satt fokus på hvordan man går fra bekymring til handling, og hvordan man får til dette i praksis, forteller kommunalsjef Anne Kari Thorsrud. 
Et sentralt element i prosjektet har blant annet vært betydningen av å håndtere disse sakene riktig i barnehagene, og det å ha gode rutiner for samhandling med andre tjenester. Et eksempel er samarbeidet mellom barnehagen og barneverntjenesten.
 
Hensyn til barnet
Handlingsveilederen er relevant når det oppstår ulike bekymringer for barnets omsorgssituasjon. 
- Den vil være et nyttig verktøy som skal bidra til å gjøre det tryggere for de ansatte i barnehagene å gripe inn og gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge, sier Thorsrud. 
Barnehagens håndtering av bekymringer er av stor betydning, og det er viktig at barnehagene har kompetanse i dette arbeidet. Hovedfokus er å ta vare på barnet – til barnets beste. 
 
Økt bevissthet
KoRus-Øst har støttet prosjektet med faglig veiledning og prosjektmidler. Barnehagene har deltatt på ulike kompetansehevingstiltak, blant annet veiledning med spesialpsykolog Terje Sollien. Innholdet i handlingsveilederen er drøftet i personalgruppene og arbeidet er prøvd ut i praksis. 
- Som et resultat av dette arbeidet ser vi at den nødvendige samtalen tas i bruk oftere enn før. Vi har fått mer bevissthet rundt dokumentasjon og økt bevissthet rundt temaet, forteller barnehageleder Ivy M. Ludvigsen i Buttekvern barnehage.