- Dette er sentrale tiltak i det boligsosiale utviklingsprogrammet, som vi forventer skal bidra til en bedre og mer helhetlig boligsosial tjeneste i kommunen, sa programleder Roger Nilssen. 

Tredeling
Organiseringen av det boligsosiale arbeidet i kommunen har vært hovedfokus i 2012. En har kommet frem til en modell der forvaltningen av de kommunale boligene ivaretas av bygg og eiendom, servicesenteret tar seg av koordinering og tildeling, mens psykisk helse og rus har ansvaret for oppfølging av de brukerne som har størst utfordring i forhold til å kunne bo i egen bolig. 
 
- Jeg vil berømme både bygg og eiendom, servicesenteret og programleder Roger Nilssen for arbeidet som er gjort i forkant av denne dagen. Her har det vært stor vilje til samarbeid og til å finne gode løsninger, sa kommunalsjef Ole Martin Hermansen.   
 
Boligsosial enhet
Den nye enheten ved servicesenteret skal heretter ha ansvaret for vedtaksbasert tildeling av kommunale utleieboliger for vanskeligstilte. De får også en koordinerende rolle for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Hovedbasen er i Moelv, men tjenesten er også tilgjengelig ved servicesenteret i Brumunddal. 
 
Leder for servicesenteret, Gerd Anne Ansnes, pekte på det faktum at servicesenteret allerede har ansvaret for startlån og bostøtte som en av fordelene ved den nye organiseringen.  
 
- Det aller viktigste for meg er at det skal være enklest mulig for innbyggeren å finne tjenesten de er ute etter, sa hun. 
 
Utleieavdeling
I bygg og eiendom er det opprettet en egen avdeling som skal ha ansvaret for utleie av de kommunale boligene. Avdelingsleder Stein Ivar Sørdal ser frem til å få eieransvaret for boligene og kunne følge opp leiekontraktsforhold på en mer helhetlig måte. 
 
- Frem til nå har vi jobbet mye med utarbeidelse av gode rutiner. Nå kan vi begynne å bruke dem i praksis, sa han. 
 
Del av helheten
Rådmann Jørn Strand avsluttet markeringen, og med å understreke at godt boligsosialt arbeid passer godt inn i helheten i det vi driver med. Han pekte også på viktigheten av å ha gode systemer i bunn for å kunne være handlekraftige når det gjelder.
 
- Dette er et godt grep i det å ta ringsakersamfunnet videre, avsluttet han.