I forslaget har rådmannen søkt å ta i vare tre grunnleggende hensyn; holde orden i økonomien, bygge videre på strategien for vekst og utvikling, samt sikre og videreutvikle de sentrale velferdstjenestene i god balanse med utviklingstiltakene.
- Budsjettforslaget vil innen en rekke områder oppfattes stramt, og enkelte tiltak vil isolert sett kunne oppleves som krevende. Det innebærer imidlertid ingen kritiske eller omfattende kutt i de grunnleggende velferdstjenestene, sier rådmannen.
 
Presset økonomi
Det er særlig tre faktorer som presser kommuneøkonomien – pensjonsutgifter, utslag av tidligere omlegging av inntektssystemet og de nye finansieringsordningene innen barnehagesektoren. I tillegg er det en rekke behov innen de ulike virksomhetsområdene som krever større bevilgninger over kommunens budsjett.
- Når kommunens inntekter kun tilsvarer 95 prosent av landssnittet er det ikke slik at Ringsaker kan etablere et landsgjennomsnittlig nivå på alle tjenester, forklarer økonomisjef Espen Hvalby.
 
Flere tiltak
Budsjettet er i balanse gjennom en lang rekke tiltak. Det er foretatt enkeltkutt og tilpasninger innen alle virksomhetsområder, og det er lagt opp til inndekning ved å øke inntektene innen ulike ordninger. Rådmannen har blant annet foreslått å øke eiendomsskattetaksten fra 2,9 til 3,35 promille, men samtidig økes bunnfradraget med 10.000 kroner slik at en ivaretar den sosiale profilen. Det er også en beskjeden økning i de kommunale avgiftene. 
 
Befolkningsvekst er avgjørende
En positiv befolkningsutvikling har en avgjørende innvirkning på inntektsgrunnlaget til kommunen. Rådmannen er derfor klar på at det er nødvendig at en over tid står fast ved og bygger videre på strategien om vekst og utvikling. Det satses videre på tilrettelegging av tomter, byutvikling, næringsutvikling, oppvekst og kultur.
- Vi må være fremoverlent og gjøre oss attraktive, slik at vi er klar til å møte de mulighetene utbygging av E6 og jernbane gir. Innbyggervekst gir økte inntekter til kommunen, som igjen er med på å sikre et høyt nivå på velferdstjenestene, sier rådmann Jørn Strand.