I et møte onsdag 21. november presenterte kommunalsjef Ole Martin Hermansen kommunens vurdering av de ulike tomtealternativene i Ringsaker. Utgangspunktet er konklusjonen fra styremøtet i Sykehuset Innlandets behandling av sak 54/2012 21. juni i år. Der poengteres det at det er ønskelig med «et felles akuttsykehus i Mjøsregionen nær fylkesgrensen på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua». 

 - Det viktigste i denne saken er å sørge for at befolkningen får et komplett akuttsykehustilbud i innlandet. Utover dette er det klart at etableringen av et akuttsykehus vil gi investeringer i milliardklassen, flere tusen arbeidsplasser og påfølgende næringsetableringer. Ringvirkningene av en slik etablering er enorme, derfor bør det være en målsetting for Ringsaker kommune å presentere de beste tomtealternativene. Nest beste løsninger holder ikke i denne sammenhengen, understreker rådmann Jørn Strand.
 
Kriteriene
En mulig sykehustomt må tilfredsstille en rekke kriterier, blant annet tomtas plassering i forhold til dagens og fremtidens transportløsninger.
 
- Vi mener et fremtidig sykehus må plasseres slik at det er gangavstand mellom sykehuset og jernbanestasjon, sier kommunalsjef Hermansen. 
 
Ikke minst er dette viktig med tanke på at man må legge til rette for fremtidig etablering av spesialfunksjoner som kan dekke et behov også for innbyggere utenfor Hedmark og Oppland. Tomta må ikke være flomutsatt, den må være relativt flat og ikke utsatt for rasfare. Utover dette må tomteområdet også ha stort nok areal med tanke på fremtidige utvidelsesmuligheter. I tillegg må det være tilgang på boliger, boligtomter og rekreasjonsområder i nærheten av tomta. 
 
Rudshøgda
Tomteområdet på Rudshøgda er det ene av de to tomteområdene rådmannen fremmer som alternativer i Ringsaker. 
 
- Rudshøgda fremmes som alternativ blant annet fordi området har en sentral plassering i Innlandet. Det er kort avstand til E6, og umiddelbar nærhet til jernbanen. Det er sannsynlig at en ny tospors jernbane legges i tunnel under området, og dette kan muliggjøre en stasjonsløsning som den på Gardermoen. Tomteområdet er stort og gir meget gode utvidelsesmuligheter, det eies allerede av Ringsaker kommune, og det ligger i tilknytning til andre næringsområder på Rudshøgda samt boligområder rundt Moelv og Brumunddal, sier kommunalsjefen. 
 
Moskogen
Moskogen fremmes som det andre tomtealternativet i Ringsaker. Her er det tenkt at sykehuset skal plasseres på den stasjonsnære delen av tomteområdet. Dette gjør det mulig å anlegge et attraktivt grøntområde i et belte mellom sykehuset og Mjøsa til bruk for lokalbefolkningen og sykehusets pasienter og besøkende. Moskogen vil dermed fremdeles kunne brukes som rekreasjonsområde.
 
- Det viktigste argumentet for å velge Moskogen som mulig sykehustomt er at dette alternativet er det beste med tanke på å skape et eierforhold til sykehuset på begge sider av fylkesgrensa. Området gir også fremtidige utvidelsesmuligheter, det ligger inntil E6 og har muligheter for gode alternative veiforbindelser. I tillegg er de topografiske og geologiske forholdene gode, og gir en flomsikker plassering av et nytt sykehus, påpeker Hermansen.
Dersom sykehuset plasseres i Moskogen vil det være gangavstand til Moelv stasjon og til sentrum. Tomteområdet påvirkes ikke av plasseringen av en fremtidig tospors jernbane.
 
Øvrige alternativer
En har også sett på flere tomtealternativer i Moelv. Samtlige har blitt vurdert som uaktuelle da de ikke tilfredsstiller de mest sentrale kriteriene. Dette er de øvrige alternative:
 
Stein gård
Ett av områdene vi har vurdert er ei tomt ved strandområdet ved Stein gård. Dette området er ikke i gangavstand til jernbane, gir for dårlige utvidelsesmuligheter, er privat eid og utgjør dyrket landbruksareal. I tillegg er området en del av kulturlandskapet rundt Ringsaker kirke, og derfor uegnet. 
Ved Stein gård har man også vurdert et tomteområde som ligger opp mot E6. Heller ikke dette arealet er vurdert som egnet, av samme årsaker som strandområdet nevnt over. I tillegg ligger det i kort avstand til alternativet på Rudshøgda som ikke berører dyrket areal.
 
Tømten
Tømten er også vurdert, men tomta er ikke flat nok til å plassere sykehusbygningen på en god måte. Det gir også for dårlige utvidelsesmuligheter. I tillegg er avstanden til jernbanen for stor, og det er stor usikkerhet rundt hvordan området vil berøres av en fremtidig tospors jernbane.
 
Vea Nedre 
Vea Nedre nord for Moelv sentrum er heller ikke aktuelt som tomtealternativ. Avstanden til jernbanestasjonen er for stor, i tillegg til at en plassering av et sykehus på denne tomten ville bety en vesentlig større trafikkbelastning i Moelv sentrum med tanke på atkomsten til og fra E6. Tomteområdet er i privat eie, og er i dag dyrket landbruksareal. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan en fremtidig tospors jernbane vil plasseres i området. I tillegg vurderes tomteområdet som for flomutsatt.
 
Sanda
Det siste alternativet som er undersøkt er to løsninger ved Sanda. Dette ble presentert som et alternativ i Moelv forrige gang sykehusstrukturen ble diskutert (2005/06), og konklusjonen den gang var at området var for lite. Begge alternativene på Sanda er vurdert som uaktuelle. Dette skyldes flere forhold, deriblant at tomteområdet i stor grad er flomutsatt og ikke tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav til plassering av byggverk som har regional betydning i beredskapssammenheng. Avstanden til jernbanestasjon er for lang, og tomteområdet har ikke god nok utvidelsesmulighet. Det er også usikkert hvordan firefelts E6 og ny Mjøsbru vil påvirke området. 
 
Videre behandling
Saken vil bli behandlet i Formannskapet onsdag 28. november og senere i Kommunestyret. De tomtealternativene som blir vedtatt skal fremmes som forslag overfor Sykehuset Innlandet.