KLINK! er en ny nasjonal grunnskolepris som fremhever gode eksempler på kreativ læring i kunst og kulturfagene, og skal deles ut til en barneskole og en ungdomsskole hvert år. Prisen er et eget kunstverk laget spesielt for prisen, samt kr. 20.000,- som skal brukes i det videre kunst- og kulturfaglige arbeidet.

Aktiv innen kultur
Stavsberg skole har en gjennomført satsing på kunst og kultur, og vektlegger dette arbeidet i hverdagen. I juryens begrunnelse heter det blant annet:
 
«Juryen vektlegger i sin vurdering at skolen har en klar profil på kunst og kultur som er godt forankret i den generelle læreplanen. Satsningen på kunst og kultur er tydelig integrert i skolens planer og nettsider, arbeidet drives frem med vekt på elevmedvirkning og av lærere i felleskap».  Det pekes også på at arbeidet med kunst og kultur er jevnt og forutsigbart, på samarbeidet med lokale kunstnere og kulturarbeidere og bruk av varierte læringsmåter og storforestillinger som involverer alle elever. 
 
Månedlige samlinger
Hele skolen samles til en felles månedssamling på slutten av hver måned. Her presenteres utdrag av læringsarbeidet som det aktuelle trinnet har fokusert på i perioden. Man kårer «Månedens kunst» ut fra de elevarbeidene som har blitt laget i den aktuelle perioden. Hver måned øver alle inn «Månedens sang», som synges under samlingen.  
 
- Under fellessamlingene spiller vi også «Månedens musikk», som er hentet fra en CD med musikk for hele året satt sammen av skolens musikklærere. Vi kårer «Månedens trinn», samt «Månedens friskus» på både småskole- og mellomtrinnet. De månedlige samlingene betyr mye for samholdet og skolekulturen vår, mener Holst.