Fylkesmannen ønsker å støtte opp under prosjekter som har som mål å endre kulturen for læring og som kan bidra til å heve utdanningsnivået i fylket. Et forsøk med utvidet antall undervisningstimer og fokus på basisfagene kan støtte opp under målet. Dette er bakgrunnen for at prosjektet med utvidet skoledag i Ringsaker tildeles skjønnsmidler.

- Utdanningsnivået i Hedmark må opp. Jeg vet at Ringsaker kommune jobber målrettet og systematisk med et høyt læringstrykk i skolen. Dette prosjektet vil gi oss nyttig kunnskap om hvorvidt en lengre skoledag kan bidra til økt læringsutbytte, sier fylkesmann Sylvia Brustad.
 
Flere undervisningstimer
Høsten 2010 ble det innført obligatorisk leksehjelp for elevene på 1.-4. trinn ved samtlige barneskoler i Ringsaker. Det man ønsker å gjøre i dette prosjektet er å bytte ut leksehjelpen med undervisningstid. 
- Elevene ved barneskolene i Ringsaker er allerede på skolen 21 timer per uke. Nå får vi muligheten til å prøve ut effekten av bruke alle disse timene til undervisning og læring ved Nes barneskole. Et slikt forsøk har vært ønsket av både skoleledere og lærere i Ringsaker i lengre tid, sier ordfører Anita Ihle Steen.
 
Økt læringsutbytte
Rådmann Jørn Strand setter prosjektet i sammenheng med kommunens strategiske arbeid for å øke læringsutbyttet.
- Dette prosjektet er en del av vårt målrettede arbeid for å øke læringsutbyttet. Vi ønsker nå å styrke undervisningen innenfor matematikk og engelsk på 1.-4. trinn, der det etter vår vurdering er for få timer i disse fagene, sier rådmann Jørn Strand.