Om lag 80 av søkerne har barnehageplass, men ønsker overflytting til annen barnehage. Av barn født i 2012 og 2013 er det en del som ønsker plass fra 1. halvår 2014.

Økt kapasitet
– I Ringsaker arbeider vi for at alle som ønsker barnehageplass skal få det, ikke bare de som har lovfestet rett til plass. Barnehage et helt sentralt virkemiddel for å stimulere til befolkningsvekst. Det å kunne tilby barnehageplass med god kvalitet er viktig for oss, sier rådmann Jørn Strand.

– De siste årene er kapasiteten på barnehage økt betraktelig. De foreløpige opptakstallene indikerer at det likevel kan bli nødvendig å vurdere noen tiltak fra høsten av for å komme i mål, sier Strand.

I tillegg til de nye søkerne er det 110 som søker om utvidet plass i den barnehagen de har plass, og tre som søker redusert plass.  

 

Område Ledige plasser o. 3 år Ledige plasser u. 3 år Søkere o. 3 år Søkere u. 3 år
Brumunddal 86,2 75 55 177
Furnes 20 39 16 65
Moelv 11 46 22 60
Nordre Ringsaker 27,8 34,2 14 46
Nes 13,6 23,6 21 43

 

Foreløpige tall
Antall ledige plasser over og under tre år er et anslag. Plassene kan omgjøres til henholdsvis store og små barn avhengig av behov. Ledige plasser etter barn som har plass, men som får innvilget nytt tilbud, er ikke medregnet i anslaget.

Alle som har lovfestet rett til barnehageplass skal gis en plass. Først når hovedopptaket er avsluttet vil det være mulig å ha en fullstendig oversikt over barnehagesituasjonen. Et eventuelt udekket behov blant de som ikke har lovfestet rett til barnehageplass vil avhenge av flere faktorer. Blant annet vil valg av heltids-/deltidsplass, antall barn over og under tre år, antall barn som bytter barnehage, samt hvor mange som takker ja til tilbudet virke inn på resultatet.

– Etter svarfristen 17. april har vi en mer detaljert og avklart oversikt om hvordan situasjonen er, sier barnehagerådgiver Kristin Sæta.