– SLT-arbeidet er en helt sentral del av innsatsen vår mot barn og unge. Det samarbeides på tvers av ansvarsområder, det jobbes strukturert og godt på mange nivåer og på mange arenaer i vår kommune. Vi setter stor pris på å få denne anerkjennelsen, sier ordfører Anita Ihle Steen.

SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) retter seg hovedsakelig mot barn og unge og deres foreldre, og er en modell som sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen rus- og kriminalitetsforebygging. I Ringsaker har en jobbet etter denne modellen siden 2006.

Unik oversikt

Rådmann Jørn Strand ønsker å peke på det tette samarbeidet med lensmannen i Ringsaker som en viktig suksessfaktor i den forebyggende innsatsen mot barn og unge i kommunen.

– Det tverretatlige samarbeidet har gitt oss en unik oversikt over ungdomsmiljøer i kommunen, noe som gjør det enklere å identifisere ungdom i risikosonen og sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, understreker Strand.

En veldrevet SLT-kommune
I KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd)sin begrunnelse for at Ringsaker kommune tildeles prisen sies det at «SLT-modellen i Ringsaker har ført til at kommune og politi er gode til å identifisere utfordringer på et tidlig tidspunkt og gjøre noe med det». I den sammenheng vises det blant annet til tiltak mot elevfrafall i videregående skole, rusproblematikk og kriminalitet. KRÅD har også bidratt med årlig støtte til SLT-samarbeidet, og det er et nært samarbeid mellom kommunen og rådet med erfarings- og kunnskapsutveksling.

Kommunens SLT-koordinator Mette Erika Harviken har koordineringsansvaret mellom de ulike instansene som deltar i SLT-arbeidet, og er også kontaktleddet opp mot KRÅD. Hun holder ofte foredrag for kommuner og aktører som er involvert i forebyggende arbeid i andre deler av landet, og bidrar dermed til å gjøre den opparbeidede kunnskapen fra Ringsaker tilgjengelig for andre som arbeider med lignende problemstillinger.

Tre nivå

SLT-modellen i Ringsaker er organisert gjennom tre nivå; styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. SLT-arbeidets styringsgruppe består av lensmann, ordfører, rådmann, kommunalsjef og SLT-koordinator. På koordineringsnivå deltar skoleledere fra barne-, ungdoms- og videregående skole, samt lederne for helsestasjon, PP-tjeneste, barne- og ungdomsvern, psykisk helse og rustjenester, NAV, kultur og fritid og politiets forebyggende seksjon.

Utførernivået utgjøres av oppvekstteamene ved barne- og ungdomsskolene, oppvekstteamet på videregående skole samt ulike prosjekter og tiltak. Prisen er på kr. 100.000,-. og overrekkelsen er 14. mai. Program kommer senere.