Barne- og ungdomsarbeiderlærlingene fikk oppgaven tilsendt dagen i forveien. I løpet av fire timer skulle de planlegge en fysisk aktivitet med en gruppe barnehagebarn. I tillegg til å velge selve aktiviteten måtte de også skrive en faglig begrunnelse for hvorfor de valgte akkurat denne type aktivitet i forhold til barnas alder, motoriske ferdigheter og modenhet. Planen og begrunnelse måtte de sende inn til dommerne.

På selve mesterskapet måtte de gjennomføre den planlagte aktiviteten med 5-6 barn fra lokale barnehager i Elverum. I tillegg til at valg og gjennomføring  av selve aktiviteten ble vurdert, ble deltakerne også bedømt i forhold til samhandling med hverandre og kommunikasjon med barna. Etter gjennomføring skulle planen og gjennomføring evalueres sammen med dommerne. Våre to lag besto av Line Kroken, Therese A. Wik, Mette Kjeldsen og Karianne Roen. 

Hjemmebesøk
I helsearbeiderfag hadde vi et deltagende lag som besto av Linda Aas Sandbæk og Lene Syversen Pettersen. Tema for oppgaven var gitt på forhånd, men selve oppgaven fikk deltakerne først presentert da de kom på scena. Årets oppgave handlet om helhetlig pleie og omsorg for pasienter med KOLS, overvekt og hjertesvikt. I løpet av ti minutter skulle lagene planlegge et hjemmebesøk hos et eldre ektepar med disse diagnosene, fordele oppgaver og finne aktuelle problemstillinger de skulle observere og veilede pasientene i.  Selve oppgaven skulle gjennomføres i løpet 20 minutter og også her skulle lærlingene i etterkant evaluere sitt eget arbeid og komme med utfyllende opplysninger om diagnosene, faremomenter og råd/veiledning videre.

Hadde publikum
Konkurransene foregikk på tre parallelle scener, med mikrofoner og publikum til stede i tillegg til tre dommere i hvert fag. Lærlingene fra Ringsaker synes det å konkurrere gir god motivasjon for å jobbe litt ekstra med teoristoffet og har gjennom å delta på fylkesmesterskapet fått masse god kunnskap og nyttige erfaringer. I tillegg til å bli mer bevisst sin egen kompetanse gir slike mesterskap økt yrkesstolthet for fagarbeiderne.

Vi ønsker vinnerne fra Stange og Elverum lykke til på NM i Trondheim til høsten.