– Det har vært jobbet godt med oppfølging av kreftpasienter tidligere også, men det er ønskelig å jobbe for større grad av likhet i hele kommunen. En av mine hovedoppgaver nå blir derfor å arbeide med å lage et system som gjør at alle har samme muligheter, uavhengig av hvor i kommunen de hører hjemme, sier Nordsveen, som vil ha kontor ved Kommunalmedisinsk senter på Tømmerli bo- og aktivitetssenter.

Individuelle behov
Kreft er en alvorlig sykdom, og som i landet for øvrig vil om lag en av tre personer i Ringsaker få kreft på ett eller annet tidspunkt i løpet av livet. Også flere blir friske av sin kreftsykdom, og nyere kreftbehandling gjør at flere kan leve lengre med sykdommen. Når en person får kreft vil det i tillegg ramme de som er rundt denne personen. Det vil være behov for at flere ivaretas i en slik situasjon. 

– Kreftpasientene er i alle aldre og livssituasjoner, og har ulike behov. Det er en målsetting å få satt arbeidet med disse pasientene i et godt system. En god del er tenkt og gjort på forhånd, men det er klart at mye av veien blir til nå når vi har en person som kan jobbe med dette på fulltid, sier kommunalsjef Ola Øverli.

Det er omsorgsdistriktene som tar seg av behandlingen av kreftpasienter i ulike deler av kommunen, og koordinatoren vil spille en viktig rolle i samarbeidet både internt i kommunen og ut mot sykehus og andre eksterne aktører.

Spleiselag
Tre fjerdedeler av kostnadene til koordinatorstillingen er dekket av Kreftforeningen, som har utlyst hele 40 millioner kroner til satsingen på kreftkoordinatorer. 

– Behovene til kreftpasienter og pårørende er varierte, sammensatte og kan strekke seg over lange tidsrom. Det er derfor viktig at kommunen har tjenester og tilbud som sikrer gode levekår og best mulig livskvalitet for den enkelte kreftpasient, slik at bistand og oppfølging koordineres, sier Kreftforeningen i en pressemelding om satsingen.

Erfaringer fra andre kommuner viser at mange pasienter tar kontakt med kreftkoordinatoren.

– Dette bekrefter også våre erfaringer med at mange kreftpasienter og pårørende etterspør og savner råd, veiledning og samkjøring av tiltak og tjenester i alle faser av pasientforløpet, sier Berit Jevnaker i pressemeldingen. Jevnaker er distriktssjef i Kreftforeningen Innlandet.