Programmet er bygd opp over samme lest som programmet for lesing og skriving, som har vært i bruk i Ringsakerskolene siden 2008. 

– Erfaringene fra lese- og skriveopplæringen viser at denne systematiske tilnærmingen virker. Elevene er mer aktive i egen læring, og det gir økt motivasjon, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Stasjonsjobbing
Ved Skarpsno skole gjennomføres programmet en til to ganger i uka. 

– Arbeidet deles inn i stasjoner, og ungene sitter i grupper og jobber på de ulike stasjonene. En av stasjonene er lærerstyrt, mens på de øvrige jobber elevene selvstendig, sier skoleleder Steinar Ulven.

Og det er imponerende å se hvordan unger ned i seksårsalderen jobber sammen i grupper, gjør oppgaver og øver på det de har lært - helt for egen maskin. Rundt ett bord sitter en gruppe og fargelegger og fullfører mønstre. På gulvet sitter tre elever og setter sammen geometriske figurer, mens en tredje gruppe sitter foran hver sin PC og jobber med geometriske figurer i et regnespill. Læreren har samlet rundt seg fire elever som lavmælt beskriver geometriske egenskaper de ser i bilder. Når 12 minutter har gått, klappes et signal for å si at gruppene skal flytte seg til neste stasjon. Alt foregår uten løping, herjing eller roping, og i klasserommet råder en konsentrert stillhet.

– Lærerne gir veldig positive tilbakemeldinger på denne måten å jobbe på. Det er krevende for dem fordi gode forberedelser er en forutsetning for at systemet skal fungere, men de ser at det virker og har stor tro på modellen, sier Ulven.

Tett oppfølging
En annen fordel ved programmet er at lærerne raskt får god kjennskap til hva hver enkelt elev behersker eller hva eleven må jobbe mer med.

– Gjennom den lærerstyrte stasjonen kommer lærerne i dialog med hver enkelt elev på en mye bedre måte enn ved vanlig undervisning. De setter pris på at de kommer så tett på elevene, sier assisterende skoleleder Bodil Ellefsæter.

Skoleleder Steinar Ulven sier seg enig i dette. 

– Den store styrken ved denne måten å jobbe på er nettopp den tilpassede tilnærmingen, mener han.

– Hvis man først faller av lasset i regning er det vanskelig å hanke seg inn igjen, fordi man hele tiden går videre og alt bygger videre på det man har gått igjennom tidligere. Gjennom dette programmet får lærerne bedre oversikt over hvor mye hver enkelt elev forstår av det man holder på med, og det blir dermed lettere å sørge for at alle henger med, sier Ulven.

Kompetanse og nettverk
Samtlige matematikklærere i Ringsaker har gjennomført kurs i hvordan man jobber i programmet for begynneropplæring i regning, og det er etablert nettverk for erfaringsutveksling. Nettverkene møtes tre ganger i året. De deler erfaringer og får økt kunnskap gjennom foredrag fra eksterne foredragsholdere. Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud er godt fornøyd med hvordan programmet gjennomføres i praksis.

– Som skoleeier ser jeg at skolene jobber godt og systematisk for å øke elevenes læringsutbytte. Undervisningen skal tilpasses den enkelte elev på en variert måte, og jeg er stolt av hvordan dette løses i Ringsakerskolen, sier hun.