De sentrale velferdstjenestene er betydelig styrket i budsjettet. Barnevernsbudsjettet og sosialhjelpsbudsjettet styrkes, og det er økte ressurser til skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. Dobbeltrom ved sykehjem avvikles som forutsatt, og det bygges flere nye omsorgsboliger. I tillegg jobbes det aktivt for å fremskaffe flere utleieboliger til vanskeligstilte.

Satsingen på barn og unge kommer også tydelig fram gjennom flere prioriteringer.

– For å øke læringsutbyttet utvider vi timetallet for de yngste elevene i matematikk og engelsk, slik at elevene på 1.-4. trinn får to timer mer undervisning i uka. Det bygges barnehage, avlastningssenter, skoler og svømmebasseng, og idrettshall og kulturhus rehabiliteres. Vi har også fått en tydelig ungdomsprofil gjennom tiltak som skatepark, ungdomskafe og trial-tilbud, sier rådmannen.

Det legges opp til store investeringer i infrastruktur, både for å tilrettelegge for tilgjengelige og attraktive byggefelt, utvikling i fjellet og langs Mjøsa, byutvikling og næringsutvikling, og med utgangspunkt i behov knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.