Kommunalsjef Anne Kari Thorsrud orienterte om kommunens arbeid med TIUR (Tidlig intervensjon – unge og rus) – et produkt av SLT-samarbeidet mellom kommune og politi. Etter en treårig prosjektperiode ble TIUR videreført i ordinær drift fra 2014. 

– Målet er å forebygge at ungdom i alderen opp mot 24 år utvikler avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet. Virkemidlene er tidlig intervensjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak, fortalte Thorsrud. 

Tett oppfølging
I 2014 fikk i alt 46 ungdommer oppfølging gjennom TIUR. Av disse var 26 under 18 år og 11 i ungdomsskolealder. Oppfølgingsarbeidet skjer i tett samarbeid mellom skolen, barnevernet, ungdomskontakten, NAV, kultur og fritid, ungdomshelsetjenesten og politiet. 

– Rammen for arbeidet i Ringsaker er ukentlige kontaktmøter mellom samarbeidsinstansene. På kontaktmøtene drøftes og koordineres tiltak og oppfølging av den enkelte ungdom. Det er også utarbeidet en egen metodeperm der avdekking, kartlegging, tiltak og tverrfaglig samarbeid er beskrevet. Obligatoriske tiltak for alle i TIUR er kartleggingssamtale, urinprøvekontroll, bevisstgjøringssamtaler og avslutningssamtale. I tillegg skreddersys individtilpassede tiltak, fortalte Anne Brodalen fra ungdomskontakten. 

Suksessfaktorer
I arbeidet med TIUR har kommunen og politiet definert flere suksessfaktorer 

– For å lykkes i det forebyggende arbeidet er forpliktende og omforent samarbeid med politiet og på tvers av ulike samfunnssektorer nødvendig. Vi har flinke medarbeidere i Ringsaker kommune, ved Ringsaker lensmannskontor og i NAV. Det er vilje og tillit til å løse utfordringene. Det er felles mål, felles forståelse og samme retning på arbeidet, sa Thorsrud. 

Statsminister Erna Solberg lyttet interessert til det som ble sagt.

– Det er veldig spennende å høre hvordan dere jobber, sa statsministeren.