Engelsk har vært en del av opplegget i barnehagene i Ringsaker siden 2009, og det er utarbeidet egne kommunale målsettinger for dette. I høst rettes arbeidet mer systematisk inn mot videre arbeid i skolen. 

Kompetanseheving i nettverk
Gjennom fire samlinger skal ansatte fra alle de kommunale barnehagene i Ringsaker delta i lærende nettverk for å øke kompetansen sin om barns språkutvikling generelt, og om engelsk i barnehagen spesielt. Erfaringer og kunnskap kan deles mellom de ulike barnehagene, og nye metoder kan prøves ut og diskuteres i nettverkene. Nettverkene ledes av Angela Fischer, som er engelsklærer ved BRUSK og Høgskolen i Hedmark.

– Engelsk er ikke en del av førskoleopplæringen, og det er ikke alle barnehageansatte som føler at det er like naturlig å bruke engelsk i hverdagen. Min jobb er å motivere og inspirere, og å hjelpe personalet med å se mulighetene til å bruke engelsk i de daglige syslene – litt hver dag, forklarer hun. 

Møter lærerne
Samtidig som det kjøres nettverksmøter for barnehagepersonalet, samles også engelsklærere på 1.-4. trinn fra alle skolene i kommunen til egne nettverksmøter, også disse ledet av Angela Fischer.

– På det siste nettverksmøtet samles disse to gruppene, slik at lærerne får innblikk i hva de jobber med i barnehagene og vice versa. På den måten kan arbeidet følges opp videre når barna kommer over i skolen, forteller Fischer.

Motiverte for læring
– Barnehagebarn er veldig motiverte for å lære, og det å lære fremmede språk er ekstra spennende. Gjennom lek blir barna kjent med engelske ord og uttrykk, og engelsk blir dermed en naturlig del av barnas språkutvikling. Dette gir dem et godt språklig grunnlag når de begynner på skolen, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.