Det er mange aktører som er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere, og det kan derfor være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. På denne siden forklares en del sentrale begreper og ansvarsfordeling knyttet til flyktningarbeidet. Denne siden vil bli fortløpende oppdatert om asylsøkersituasjonen. 

Begrepsforklaringer

Asylsøker
En asylsøker er en som er i en prosess der han eller hun søker om beskyttelse (og derfor kan få innvilgelse eller avslag på dette). 

Enslig mindreårig asylsøker
En enslig mindreårig asylsøker er under 18 år. Han eller hun kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Flyktning 
En flyktning er en som allerede har fått innvilget beskyttelse og har fått opphold i Norge.

Akutt transittmottak
Et midlertidig bosted mens asylsøkere venter på plass i ordinære asylmottak. 

Asylmottak
Asylsøkere sendes fra akutt transittmottak til ordinære asylmottak så fort det er ledig kapasitet. På asylmottaket blir asylsøkerne boende frem til de får svar på sin søknad om opphold i Norge.

Bosetting av flyktninger
Kommunen får anmodninger fra IMDi om å bosette et antall flyktninger årlig. Å bosette flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene, og antallet avgjøres av kommunestyret. Ringsaker kommune har en egen flyktningekoordinator som har ansvar for den praktiske bosettingen. De fleste flyktningene blir bosatt i kommunale boliger, men det også inngått avtaler direkte med huseiere som leier ut til flyktninger. 

UDI
Utlendingsdirektoratet (UDI) er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningefelt i Norge. UDI behandler søknader knyttet til blant annet asyl, bosettingstillatelse, arbeidstillatelse, visum og statsborgerskap. 

IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Det er IMDi som anmoder kommunene om årlig bosetting av flyktninger. 

UNE
Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager over avslag UDI har gitt i utlendingssaker.  

Her finner du UDI sin forklaring på ord og begreper

Her finner du Bufdir sin informasjon om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Lurer du på hva som skjer når en asylsøker kommer til Norge? Se illustrasjon av asylsøkerprosessen

Hva gjør kommunen?

  • Kommunen mottar informasjon fra UDI når de er i dialog med potensielle drivere av akutt transittmottak og asylmottak. Når UDI oppretter akuttinnkvartering i en kommune, tar de kontakt med den politiske ledelsen i kommunen så fort de får et tilbud fra en driftsoperatør de vurderer det er muligheter for å gå videre med. Driftsoperatøren trenger nødvendige tillatelser, men ingen politisk godkjenning, for å opprette en akuttinnkvartering. Det vil si at akuttplassene kommer fort opp å stå, og det kan være liten tid til involvering av kommunene. 
  • Kommunen godkjenner bygg som skal brukes til akutt transittmottak og asylmottak. Dette skjer i tråd med plan- og bygningsloven. 
  • Kommunen er ikke ansvarlig for akutt transittmottak og asylmottak, men yter nødvendige helsetjenester som helsesøster og lege. 
  • Kommunen mottar anmodninger fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av flyktninger. Deretter gjør kommunen vedtak, og bosetter så mange flyktninger som vedtaket sier.
  • Kommunen sørger for et introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger 

Situasjonen i Ringsaker

Asylsøkere
I Ringsaker er det per i dag et transittmottak på Tingnes med inntil 120 enslige mindreårige i alderen 15 til 18 år, og et asylmottak for inntil 40 enslige mindreårige på gamle Brumund skole. Det er også et omsorgssenter for enslige mindreårige mellom 10 og 17 år på Bjørkhol i Furnes. Der har de 15 plasser. 

Skarpsno AS har kjøpt Hagen behandlingshjem, og planlegger drift av asylmottak for inntil 65 enslige mindreårige asylsøkere fra mars 2016. Otrera AS har fått avtale med Bufetat om drift av omsorgssenter med fem enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i Brumunddal. Omsorgssenteret planlegges åpnet i februar 2016.

Flyktninger
Ringsaker kommune har vedtatt å ta i mot og bosette 64 flyktninger årlig i perioden 2016 - 2019. I tillegg bosettes til enhver tid åtte enslige mindreårige flyktninger. Kommunen mottok 23. november ny anmodning fra IMDi om å øke antallet til 115 flyktninger, herav 25 mindreårlige. Saken skal til politisk behandling i januar.