Begge har lang fartstid i rådet, og Kahni er rådets første kvinnelige leder.

Høringsorgan
Mangfolds- og inkluderingsrådet er først og fremst et høringsorgan, eller et rådgivende organ for kommunen i saker av betydning for flyktninger og innvandrere i kommunen. Rådet vurderer og gir uttalelser til saker av betydning for mangfoldet i kommunen. Dette kan være rådmannens forslag til årsbudsjett med handlingsprogram og andre relevante plandokumenter. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som det mener har betydning for inkludering av nye innbyggere.

20 år
Mangfolds- og inkluderingsrådet i Ringsaker ble etablert allerede i 1996. Den gang het det Flyktningerådet. Rådet skiftet navn til Innvandrerrådet i 2011. Tidligere i år skiftet rådet navn fra Innvandrerrådet til Mangfolds- og inkluderingsrådet. Rådet er ett av kommunens tre brukerråd, i tillegg til eldrerådet og funksjonshemmedes råd.

Rådmannen stiller møtesekretær for mangfolds- og inkluderingsrådet. Det er Servicesenteret som per i dag har denne rollen. Fast sekretær er flyktningekoordinator Britt Helland-Pedersen, med Astrid Petersen Finneid som vara.

Se alle medlemmene i mangfolds- og inkluderingsrådet